ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း

ဝၼ်းလဵဝ် သို်ၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၸူး KIA လႄႈ TNLA ႁူမ်ႈၵၼ်သွင်တီႈ

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်ၸူး တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်း သဝ်းၶေႃၶၢင်(KIA) ပွတ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပလွင်ႈပူတ်းပွႆႇ(TNLA) တီႈလႅၼ် ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ - တႃႈမိူင်းငႄး တိတ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သွင်တီႈႁူမ်ႈၵၼ်။

ဝၼ်းထီႉ 4.june.2014 ယၢမ်း16;00မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလရ 290 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ တႃႈမိူင်းငႄး မီးၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈတႃမိူင်းငႄးလႄႈ ဝၢၼ်ႈမေႃႇႁၢၼ်ႇ ၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပလွင်ႈပူတ်းပွႆႇ(TNLA) တပ်ႉၵွင်(335) ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်ၵုတ်ႉၵႄးမူႉ ပိဝ်ႇႁႃႇ မၢႆ(5) မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈ တူင်ႉၼိုင်ႁူမ်ႇငမ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉၽႄ(3)သေ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးလူင် ၵူတ်ႉၶၢႆ ၵႂႃႇမႃး တႃမိူင်းငႄး ၼႂ်းလႅၼ်ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း ၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈတႃမိူင်းငႄး တိတ်းၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိုင်မွၵ်ႈ (15)မဵတ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း(TNLA) ဢဝ်ၶိူင်ႈလူင်(RPG) ၶိုၼ်းတုမ်ႉတွပ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လူတ်ႉၵႃးၽူဝ်းဝီး ဢၼ်ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ၶလရ(290) ၶီႇမႃး လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇ၊ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၽၢႆႇသို်ၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇသင်၊ ၵူၺ်းၵႃႈၽၢႆႇ TNLA တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းဢီႈသင် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလရ(323) လႄႈ (507) ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉမ(88) ႁူမ်ႈၵၼ် မီးႁႅင်းသိုၵ်း မွၵ်ႈ(400)ၵေႃႉ ထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈတိုၵ်းၸူး ၼႂ်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIA) လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း KIA တပ်ႉၸုမ်း(4) ၼႃႈတီႈမၢႆ (36) ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ တီႈပွတ်း ဝၢၼ်ႈၽၢႆႇၵဝ်ႇ၊ ၶႃႉလွမ်၊ မူင်ႇၵူႇ လႄႈပွတ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ယဝ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIA ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈဢႄႇသုတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တေလူႉတၢႆ မွၵ်ႈ(10)ၵေႃႉ၊ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း တင်းၼမ်ၼႆ မိူဝ်ႈလဵဝ်လႆႈဢဝ်တူဝ်ၶဝ် ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃႈယႃ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး လႄႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ၽၢႆႇKIA လွတ်ႈၽေးလီ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတူိဝ်ႉ သင်ၼႆ။

Jade Land
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း ဝၼ်းလဵဝ် သို်ၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၸူး KIA လႄႈ TNLA ႁူမ်ႈၵၼ်သွင်တီႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA