ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း SSPP/SSA ဢၢင်ႈႁုပ်ႉသိမ်းဢဝ် လွႆသႅင်မိူင်းသူႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တီႈလွႆသႅင် ဝဵင်းမိူင်းသူႈ ႁိမ်းၸမ်လွႆသွင်ထဝ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သွင်ၽၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိုင်သွင်ဝၼ်း ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်၊ တေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၽိူမ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈၸူးထႅင်ႈ တင်းၼမ်။

ဝၼ်းထီႉ 11.June.2014 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 02:00မူင်း ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝႃးၼၼ်ႉ  သုိၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတီႈထၢတ်ႈၵွင်းမူး ဢၼ်မီးတီႈၵွင်းလွႆသုင် မိူင်းသူႈသေ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်း ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင်ၵမ်ႉၼမ် လေႃႇတိုၵ်းယိုဝ်းၸူး တပ်ႉပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တီႈလွႆသႅင် မိူင်းသူႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်း တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇငိၼ်း သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇယူႇ။ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လူႉတၢႆတင်းၼမ်သေ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း (3)ၵေႃႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းမိူင်းသူႈ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၽိူမ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း တႃႇလူတ်ႉၵႃး (3)လမ်း မီးၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၼႂ်းၵႃးတဵမ်ပိုၵ်း ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၼိူဝ်လွႆ မိူင်းသူႈ တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းၸူး SSPP/SSAA ၵမ်ႉၼမ်၊ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၢင်ႈသိမ်းဢဝ် တပ်ႉပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တီႈလွႆသႅင်မိူင်းသူႈၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈလႄႈ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် သွင်ၽၢႆႇယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇငႃၵၼ်ဝႆႉယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း SSPP/SSA ဢၢင်ႈႁုပ်ႉသိမ်းဢဝ် လွႆသႅင်မိူင်းသူႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA