ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၊ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တၢင်ႇမူႇၸုမ်း

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁုပ်ႉယိုတ်းပၼ်တၢင်းၽိတ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ႁူမ်ႈၵူၼ်း 8-ၵေႃႉယဝ်ႉ

တီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပိုတ်ႇၶတီး ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉ တီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လႄႈ ႁူမ်တင်းၵူၼ်း 8-ၵေႃႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 01 September 2017 ဝၼ်းသုၵ်း ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁုပ်ႉယိုတ်းပၼ် ဢၼ်လႆႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သင်ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ၵမ်း-3 ၽိတ်ႈမွၵ်ႇတၢင်းၵၢၼ်ၸိုင် တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈယူႇၼႆ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7-ၸုမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7-ၸုမ်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႇမတီႇတူဝ်ႈတၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၶွင်ၶွမ်ႇမတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (FPNCC) ၵႂႃႇတီႈပၢင်သၢင်း (ပၢင်ၶမ်း) တၢင်းႁိုင် 7-ဝၼ်းသေ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ ၸၢင်ႈၽုတ်းဢွၵ်ႇမီးမႃး ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ သင်ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-3 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း တၢင်းၼႃႈၼႆႉ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇ FPNCC လူၺ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၸိုင် တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၊ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တၢင်ႇမူႇၸုမ်း