ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၊ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တၢင်ႇမူႇၸုမ်း

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁုပ်ႉယိုတ်းပၼ်တၢင်းၽိတ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ႁူမ်ႈၵူၼ်း 8-ၵေႃႉယဝ်ႉ

တီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပိုတ်ႇၶတီး ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉ တီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လႄႈ ႁူမ်တင်းၵူၼ်း 8-ၵေႃႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 01 September 2017 ဝၼ်းသုၵ်း ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁုပ်ႉယိုတ်းပၼ် ဢၼ်လႆႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၊ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တၢင်ႇမူႇၸုမ်း