ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၊ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တၢင်ႇမူႇၸုမ်း

ၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းတၵ်ႉလၢႆထိုင် လုၵ်ႈၸုမ်း SSJAC

လုင်းၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၼႂ်းဝၼ်းမၢႆတွင်း လႆႈၽွတ်ႈတင်ႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး (Shan State Joint Action Committee – SSJAC) SSJAC ၶွပ်ႈတဵမ် 21-ပီႊသေ တူၵ်ႇလၢတ်ႈၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်း တၵ်ႉလၢႆထိုင် ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၊ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တၢင်ႇမူႇၸုမ်း