ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

တိူဝ်းဝၼ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ထႅင်ႈၼိုင်ႈဝၼ်း

ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် - ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-2 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ MiCC-2 ဝဵင်းလူင်ၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဢၢင်ႈႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-28 ၼႆသေ ၵူၺ်းပဵၼ်ၵႂႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ-29 တိူဝ်းဝၼ်းပၢင်ၵုမ်ထႅင်ႈ 1-ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7-ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႉၵၼ်

တီႈဢၼ်လႆႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ်ပဵင်းပေႃးယူႇ ၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) လႆႈၼႆ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7-ၸုမ်းလၢတ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်း ထွႆႈၵႂၢမ်းႁွင်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်း

တီႈပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-2 မိူဝ်ႈဢုပ်ႇၵၼ် ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၵဵဝ်ႇလွင်ႈမၵ်းတမ်း ၼႃႈတီႈၼၼ်ႉသေ ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ၸႂ်ႉထွႆႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ဝႃႈ မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ၼႆၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်သေ လႆႈလုၵ်ႉသၢၼ်ၶတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ႁူဝ်ပဝ်ႈ သၢင်ႇသီႈဝႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီယိပ်း မၢႆမီႈ-1947 သေတုၵ်းယွၼ်း

ၽူႈၸိူဝ်းတိုၵ်ႉယိပ်းၵမ် မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း-1947 သေတိုၵ်းယွၼ်း ယူႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶေႃႈလီဝႆႉသတိ လႄႈ ပဵၼ်ၶေႃႈလီဝူၼ်ႉ ပုၼ်ႈတႃႇလွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (USDP) ဢူးတၢၼ်းထေး လၢတ်ႈတၢင်ႇထိုင်တီႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ၵမ်းသွင်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း NCA ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၶႂ်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၺ်းၼႆ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၢတ်ႈ

တီႈဢၼ် ဢမ်ႇဢဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း NCA သႂ်ႇၸႂ်သေ ႁဵၵ်ႈႁွင်ႉၸိုဝ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းမၢႆသွင် ၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းတၢင်ႇလၢႆး ပွင်သၢင်ႈယူႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈ လွင်ႈၵေႃႇတင်ႈ လွၵ်းပိူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဢဝ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ လွၵ်းပိူင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႄႈ ၾႅတ်ႇတရႄႇ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ် ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး...

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း