ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၶွင်ႇသီႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ မိူၼ်တင်းဢမ်ႇၼပ်ႉထိုဝ် မၢႆမီႈ-2008 ၼႆ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလၢတ်ႈ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼၼ်ႉသေ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 29-ပႃႇတီႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈလုမ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (USDP) ဢၼ်မီးတီႈတႃႈၵုင်ႈသေယဝ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ NNDP လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁဵၵ်ႈႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇသီႇလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄ လႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မိူၼ်တင်းဢမ်ႇၼပ်ႉထိုဝ် ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ် ပိူင်ငဝ်းပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တင်းၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ပွၵ်ႈၼႆႉ မီးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ

ၼႂ်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၼႆႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇ သၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈတင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ပႆႇယၢမ်ႈမီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်း ၵၼ်မႃးသေပွၵ်ႈလႄႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် RCSS တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ လႆႈမီးလွင်ႈထၢင်ႇၽိတ်း ႁၼ်ပိူင်ၵၼ် ဝႆႉလႄႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် ၸင်ႇဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေ မႄးၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ် တေႃႇၵၼ်ႁႂ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ ၵိုမ်းမၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလိူဝ်သေၵဝ်ႇ၊ ၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈၼမ်းသွင်ၽၢႆႇပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မီးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈမုင်ႈမွင်း ဝႆႉၼၼ်ႉယူႇၼႆ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း လၢတ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢမ်သဵင်လွင်ႈရၶႅင်ႇယူႇသေတႃႉ ၵူၺ်းတေဢမ်ႇၶိုၼ်းႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ် သူးၼူဝ်ႇပျႄႇလ် ငမ်းယဵၼ်ၼႆ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်း မူႇသလိမ်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ် လႆႈႁူပ်ႉတၢင်းတုၵ်ႉၶ လူၺ်ႈပိူင်ပဵၼ် လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၸဝ်ႈသူးၼူဝ်ႇပျႄႇလ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် သမ်ႉဢမ်ႇဢႃႈပၢၵ်ႇတၵ်းသဵင် ဢမ်သဵင်ဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉသၢမ်သႅၼ်ပၢႆ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်းၶိုၼ်း သူးၼူဝ်ႇပျႄႇလ် သေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇ သူးၼူဝ်ႇပျႄႇလ် ဢၼ်မီးတီႈၸိုင်ႈမိူင်း ၼေႃႇဝူၺ်း လၢတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသျႃႊရီႊ ၼႃႇရၢၼ်းတရႃႊ မူဝ်းတီႇ ႁုပ်ႈယိုတ်းပၼ်ၵၢၼ်ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ၶူဝ်းသူင်ႇၶၢႆ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ဢၼ်လႆႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈဝႆႉ သၢၼ်ထူဝ်ႇၵူႈၸိူဝ်း လႄႈတင်း ၶူဝ်းတေႃႉသူင်ႇၶၢႆဢွၵ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ၼၼ်ႉႁႂ်ႈလႆႈမႄးႁုပ်ႈယိုတ်း ပၼ်ၶိုၼ်းၼႆ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တုၵ်းယွၼ်းတီႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းဢိၼ်ႇတိယ သျႃႊရီႊ ၼႃႇရၢၼ်းတရႃႊ မူဝ်းတီႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

မျၢၼ်ႇမႃႇ-ဢိၼ်ႇတိယ ႁူမ်ႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ

သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း မျၢၼ်ႇမႃႇ-ဢိၼ်ႇတိယ ႁူမ်ႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ဝႆႉယူႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ လွင်ႈဝႃႈ  လၢႆးၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉတိုၵ်းယိုဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း သေဢမ်ႇၵႃး ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီမၵ်းမၼ်ႈ ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၶဝ် ပဵၼ်ၽူႈႁတ်းငၢၼ် ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း