ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

UNFC တင်း FPNCC တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်

ၶွင်ႇသီႇ ၾႅတ်ႇတရႄႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) လႄႈတင်း ၶွမ်ႇမတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (FPNCC) ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7-ၸုမ်း ဢၼ် “ဝ” UWSP ဢွၼ်ႁူဝ် တေမီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် ၵဵဝ်ႇၶၵ်ႉၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပူင် ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၽၢႆႇၼွၵ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ တီႈလၢဝ်ၵၢႆး လႄႈ ၵုင်းၵႅင်း

ယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇ ပွႆႇယႃႉၵဝ်းၼႂ်းဝဵင်းသေ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢဝ်ၵၢႆး (လဝ်ႉၵႆႇ) ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပူင် ၸီႉသင်ႇ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၽၢႆႇၼွၵ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၶိုၼ်းလိုၵ်း လူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 144 လူင်းၸူးဝဵင်းလၢဝ်ၵၢႆး လႄႈ ဝဵင်းၵုင်းၵႅင်း ဢၼ်ပဵၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

မႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈ မၢႆမီႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ လၢႆၶေႃႈသေတႃႉ ၵူၺ်းၶေႃႈလမ်ႇလွင်ႈသုတ်း ပႆႇပႃး

ၼႂ်းမၢႆမီႈယုၵ်းယၢင်ႇ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ မတ်ႉတႃ 66(ဃ) လႆႈမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈ ထွၼ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ တၢင်းၽိတ်း ၵၢၼ်ၶိူဝ်ႈၵိၼ်တုၵ်းယွၼ်း၊ တဵၵ်းတဵင်ပႄႉၵိၼ်၊ ဢိုတ်းႁႄႉ သၢၼ်ၶတ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇတြႃး၊ ပၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ၊ ၸႂ်ႉဢေႃးၸႃႇဢမ်ႇလီ လႄႈ လွၵ်ႇငိူတ်ႈ ၵူၼ်းသေၵေႃႉၵေႃႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဵဝ်ႇၶေႃႈလမ်ႇလွင်ႈသုတ်း ဢၼ်ၵႆႉၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်တီႉၺွပ်း ပိုတ်ႇၶတီး ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵၢၼ်ၶႃႉၶၢႆယႃႉသရေႇ ၼၼ်ႉတႄႉပႆႇပႃး တိုၵ်ႉၵိုတ်းမီးဝႆႉယူႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လၢတ်ႈလွင်ႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 3-ၵေႃႉလႄႈ လွင်ႈမတ်ႉတႃ 66(ဃ)

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 3-ၵေႃႉထုၵ်ႇၺွပ်း ၼၼ်ႉသေ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈႁၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမီႇတီႇယႃႇ၊ ထုၵ်ႇလီလႆႈတူၺ်းၵႂႃႇ တီႈၸဵင်ႇ မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၸွင်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ၼႆသေဢမ်ႇၵႃး ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ မၢႆမီႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုဝ်ႇ မတ်ႉတႃ 66(ဃ) ဢၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ် လႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈမီးလွင်ႈ တႄႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈဝႆႉယဝ်ႉၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်း 5-ၽၢႆႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေပိုတ်ႇၶတီးဢဝ်လိူင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ၵဵဝ်ႇမၢႆမီႈ 2008

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (NLD) တေဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၶိုင်သၢင်ႈမႄးလႅၵ်ႈ လၢႆႈလႆႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဢၼ်မီးႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၽိတ်းဝႆႉ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇႁူဝ်လၢၼ်ႉမၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်း 5-ၽၢႆႇ ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေပိုတ်ႇၶတီးဢဝ်လိူင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း