ၶၢဝ်ႇ

UNFC 5-ၸုမ်း တေပႆၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း NCA သေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ

တႃႇပွင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP)၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ယၢင်းလႅင် (KNPP)၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP)၊ ၶွင်ႇသီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ANC) လႄႈ ႁူမ်ႈတုမ် တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ လႃးႁူႇ (LDU) 5-ၸုမ်းဢၼ်ပႃးၼႂ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) ၼႆႉ လႆႈတႅပ်းတတ်း ႁပ်ႉႁွင်း တေပႆၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၵႂႃႇၼႆ ၽူႈၼမ်း UNFC ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ UNFC ၼၢႆႇႁူင်သႃ လၢတ်ႈဝႃႈ- ANC ၵေႃႈ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ပုၼ်ႈတႃႇတေ ယၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း NCA ၶွင် UNFC ယူႇ၊ SSPP ၵေႃႈ တေယူႇတီႈသဵၼ်ႈတၢင်း NCA သေ တေသိုပ်ႇငူပ်ႉငီႉ ၵႂႃႇၸွမ်း UNFC မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

LDU ၵေႃႈ ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ် ၽူႈၶဝ်ႈၶွမ်ႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း ဢၼ်ၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12-13 May 2017 ၼၼ်ႉသေ လႆႈဝၢင်းတမ်း ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေသိုပ်ႇယၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း NCA ၸွမ်းၼင်ႇ UNFC လႆႈၸုၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ၸဵမ်ႁူဝ်ပိုင်းၼၼ်ႉၼႆ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ LDU ဢူးသေႃႇလမုၼ်ႇ လၢတ်ႈ။

မိူၼ်ၼင်ႇ NMSP လႄႈ KNPP ၶဝ်သွင်ၸုမ်းၵေႃႈ ယွၼ်ႉလႆႈတႅပ်းတတ်း ဝႆႉတီႈပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ဝူင်ႈထူၼ်ႈသွင် လိူၼ်-May လွင်ႈဝႃႈ တေသိုပ်ႇ ပွင်သၢင်ႈယၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း NCA ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတုၵ်းမၼ်ႈ UNFC မီးၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆလႄႈ ယူႇတီႈၶဝ် 5-ၸုမ်းၼႂ်း UNFC သေ လႆႈတူၵ်းလူင်းလိူၵ်ႈပႆၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) ၼၼ်ႉသေ ၽၢႆႇၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁပ်ႉၶၢမ်ႇမူႇပိူင် 9-ၶေႃႈ ဢၼ် UNFC ယိုၼ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းပိူင်ၼမ်း သေတႃႉၵေႃႈယႃႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တိုၵ်ႉထိုင်ဝႆႉၸၼ်ႉတွၼ်ႈ ငဝ်းလၢႆး တႃႇတေသိုပ်ႇငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇလႄႈ ၼႃႈပႆႇထိုင် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ မွၵ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-20 ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း (DPN) UNFC လႄႈတင်း ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPC) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸၢင်ႈမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-2 ၼႆႉ မီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24 May 2017 ၼႆသေ တေၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်ၵႂႃႇတင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢင်ႇၼႄသင်ၸိုင် ယူႇတီႈ UNFC တႄႉတေဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၼၢႆႇႁူင်သႃ ထတ်းသၢင်ႈ/လၢတ်ႈဝႃႈ- သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်း၊ ပဵၼ်ၸၼ်ႉၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၸၼ်ႉ ၶႅၵ်ႇၶိုၵ်ႉတွၼ်း သေဢၼ်ဢၼ် ၼႂ်းၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် ႁဝ်းတေဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် တႃႇ UNFC တေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ တႃႇၸုမ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ် “ဝ” UWSA ဢွၼ်ႁူဝ် တေၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးငဝ်းလၢႆးမၼ်း၊ သင်ၸုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉဢမ်ႇပႃးသေ ၵူၺ်းၸူးဢဝ် ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 8-ၸုမ်းသေ ႁဵတ်းၵႂႃႇၵူၺ်းၼႆတႄႉ မုင်ႈႁၼ်ဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးထိုင်တီႈ၊ မိူၼ်တင်းဝႃႈ တီႈပွင်ႇပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉ ဢမ်ႇတႅပ်းတတ်းလႆႈသင် ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈတႃႇတေပၼ်ၶႂၢင်ႉ၊ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ တီႈဢၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIO) လႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ “ဝ” (WNO) တၢင်ႇလိၵ်ႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ဢၼ်တေၸတ်း ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်-June ၼၼ်ႉၼႆ ၼၢႆႇႁူင်သႃ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ။

5-ၸုမ်း UNFC ဢၼ်ပႃး SSPP/SSA တေယၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈယႃႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ SSPP/SSA ၵႂႃႇၶဝ်ႈပႃး ပဵၼ်ဝႆႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၼႂ်းၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်း 7-ၸုမ်း ဢၼ် UWSP/UWSA ဢွၼ်ႁူဝ် (ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ) သေမီးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉပႃး လွင်ႈဝႃႈ တႃႇပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၵႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ဢမ်ႇၵႃး တေႁႃသဵၼ်ႈတၢင်းလၢႆးမႂ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ - VOA

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ Politics UNFC 5-ၸုမ်း တေပႆၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း NCA သေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA