ၶၢဝ်ႇ

ၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တင်းၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ပွၵ်ႈၼႆႉ မီးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ

ၼႂ်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၼႆႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈတင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ပႆႇယၢမ်ႈမီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်း ၵၼ်မႃးသေပွၵ်ႈလႄႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် RCSS တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ လႆႈမီးလွင်ႈထၢင်ႇၽိတ်း ႁၼ်ပိူင်ၵၼ်ဝႆႉလႄႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် ၸင်ႇဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေ မႄးၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ် တေႃႇၵၼ်ႁႂ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ ၵိုမ်းမၼ်ႈၶိုၼ်ႈ လိူဝ်သေၵဝ်ႇ၊ ၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈၼမ်းသွင်ၽၢႆႇပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မီးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈမုင်ႈမွင်း ဝႆႉၼၼ်ႉယူႇၼႆ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း လၢတ်ႈ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ/ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ/ ၽူႈၶဝ်ႈၶွမ်ႇမတီႇ C.E.C (RCSS) ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း လၢတ်ႈၼႄလွင်ႈဝႃႈ- ယွၼ်ႉဝႃႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈတင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဵတ်းလွင်ႈပွင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်လႄႈ ၵွပ်ႈၼၼ်ပိူင်လူင်တႄႉ တီႈၽူႈၼမ်းသွင်ၽၢႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ် ၼိူဝ်ၵၼ်။

တၢင်းႁၼ်ထိုင်သွင်ၽၢႆႇ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၵၢၼ်တပ်ႉသေ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တေဢမ်ႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် လွင်ႈၼၵ်းၸႂ်ပႃးပၢၼ်ႈ ၵိတ်ႇၶႂၢင်တေႃႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ တေႁူမ်ႈပႃးၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇႁဵတ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ႁႂ်ႈပၼ်လွင်ႈႁပ်ႉႁွင်း၊  လွင်ႈႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁပ်ႉႁွင်းၵၢၼ်တႃႇယွမ်းယွၼ်ႇ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ၊ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ၊ တီႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁၢၼ်ႉၸႂ်ပဵင်းပေႃးယူႇ၊ ဢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇယွၼ်ႇယၢၼ်း လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လႆႈၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီမၼ်းယူ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ပိူင်လူင်တႄႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ (3-4)ၶေႃႈ၊ ၶေႃႈၼိုင်ႈတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈသွင်ၽၢႆႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇလႄႈ ၼႂ်းၵႄႈတီႈဢၼ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်တေႃႇၵၼ်မႃး၊ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈတႃႇႁႂ်ႈယွမ်းယွၼ်ႇလႆႈ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၽၢႆႇတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်း၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် ယူႇတီႈလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼႆႉသေ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈ ၵေႃႇတင်ႈလႆႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်ၼႆလႄႈ ၸင်ႇမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်၊ ၼႂ်းၵႄႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးယူႇ။

ၶေႃႈသွင်သမ်ႉ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်၊ မိူဝ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း-မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵေႃႈလီ NCA ၵေႃႈလီ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတႄႉ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းဝႆႉ လွင်ႈၼႆႉတႃႇသေႇ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၸဵမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းလူင် တင်းမူတ်း လႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်တႄႉတႄႉ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် တႃႇတေႁူမ်ႈၵၼ် ပွင်သၢင်ႈၵႂႃႇၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ၼႂ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈတေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ်ပွင်သၢင်ႈၵႂႃႇၼႆၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းမႄးမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ထႅင်ႈ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ တင်းသွင်ၽၢႆႇတေလူဝ်ႇလႆႈၶိုၼ်းမႄး သိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းထႅင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ 

ၶေႃႈသၢမ်တႄႉ ပဵၼ်တႃႇႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင် လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်တပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ လွင်ႈတေဢမ်ႇၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၼႃႈလိၼ်ၼၼ်ႉ သမ်ႉတေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ သိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵႂႃႇထႅင်ႈတၢင်းၼႃႈ၊ တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ ယွမ်းယွၼ်ႇလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်၊ ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵၢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇသေ ၸၢင်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်သွင်ၽၢႆႇ တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်ၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇတေၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇၼႆ မီးတၢင်းႁၼ်မိူၼ်ၵၼ် ၼင်ႇၼႆ၊ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ မီးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီမၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းမုင်ႈမွင်းဝႆႉၼၼ်ႉယူႇၼႆ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း လၢတ်ႈ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း တီႈသုၼ်ၵၢင်ၼမ်းယဵၼ် လႄႈ လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NRPC) ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11 September 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00-မူင်းထိုင် 11:00-မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်တေႃႇၵၼ်၊ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်ၵၼ်၊ လွင်ႈၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် NCA၊ လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်သၢင်ႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း၊ လွင်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ပၢႆးယူႇလီ၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း၊ လွင်ႈယွမ်းယွၼ်ႇ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်တပ်ႉသွင်ၽၢႆႇ လႄႈ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ NRPC/ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉပႃး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ NRPC/ ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် လုမ်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢူးၵျေႃႇတိၼ်ႉသူၺ်ႇ၊ ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ပူၵ်းပွင် လႄႈ မႄးတမ်းဝၢင်းတီႈယူႇ တွၵ်ႇတႃႇ ဝိၼ်းမျႅတ်ႈဢေး၊ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢူးတွင်းထုၼ်း၊  ႁူဝ်ပဝ်ႈ JMC-U ၸွမ်သိုၵ်း ရႃႇပျေႉ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ PC ဢူးတဵင်းၸေႃႇ လႄႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း  ဢူးၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူး၊ ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးမိၼ်းတူႇ၊ ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း ၸွမ်ႁၢၼ် ဢွင်ႇၸူဝ်း၊ ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇလႅၼ်လိၼ် ၸွမ်ႁၢၼ် တၢၼ်းထုတ်ႉ၊  ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် လုမ်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇတိၼ်ႇ၊ ၸွမ်ၽူႈၵုမ်းသင်ႇ ဢူးၸေႃႇထေး။

ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢၼ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်သမ်ႉပႃး ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သႅဝ်းႁၢၼ်၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶိူဝ်းပိဝ်၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးလႅင်း၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးႁၢၼ်၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်တိုၼ်း၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးဢူး၊ လႄႈတင်း ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၸၢႆးႁွင်ၶမ်း၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၸၢႆးၶမ်းၸၢမ်ႇ ၸဵမ်ၵႂႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၵၢၼ်လုမ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ။

ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11:00-မူင်းထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 12:50-မူင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႈၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ NRPC/ ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် လုမ်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢူးၵျေႃႇတိၼ်ႉသူၺ်ႇသေ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00-မူင်းထိုင် 16:00-မူင်း သိုပ်ႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်းမၢၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ တပ်ႉပႆလိၼ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸူဝ်းဝိၼ်း တီႈႁွင်ႈႁပ်ႉၶႅင်ႇ ပယိၼ်ႉၼွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ Politics ၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တင်းၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ပွၵ်ႈၼႆႉ မီးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA