ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သိုဝ်ႉၾႆးၾႃႉ တီႈမိူင်းလၢဝ်း

ၽူႈၼမ်းသွင်ၽၢႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မျၢၼ်ႇမႃႇသေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈလွင်ႈပွင်ႇၸႂ် (MOU) ၵၼ်ၵႂႃႇ ပႃးၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သိုဝ်ႉဢဝ်ၾႆးၾႃႉ တီႈမိူင်းလၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶၢင် 3-ပႃႇတီႇ တူၵ်းလူင်းႁူမ်ႈပဵၼ် ၼိုင်ႈပႃႇတီႇ

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶၢင် 3-ပႃႇတီႇ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် တေယႃႉလူႉပႅတ်ႈ ပႃႇတီႇၽႂ်မၼ်းသေ တေႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် မႄးၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ပဵၼ်ၼိုင်ႈပႃႇတီႇလဵဝ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆသေဢမ်ႇၵႃး ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းလိူၼ် February 2018 ၼႆႉ တေၸတ်းပၢင်ၵုမ် လိူၵ်ႈ ၸိုဝ်ႈ ၸွမ်ပိဝ် လႄႈ ၶိူင်ႈမၢႆ ပႃႇတီႇမႂ်ႇၵၢၼ်မိူင်းၶၢင် ၵႂႃႇၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၼႂ်းပီႊ-2018 8-ဢွင်ႈတီႈ

ပိူဝ်ႈတႃႇၶဵၼ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ႁၢမ်းပဝ်ႇဝႆႉ 8-ဢွင်ႈတီႈၼႆသေ ၼႂ်းပီႊ-2018 ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ တႃႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးမႂ်ႇၵႂႃႇၼႆ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဢွင်ႇမိၼ်ႉ လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် သၽႃးၸိူဝ်းၸၢတ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ PPST ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 4-ၶေႃႈ

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ် (PPST) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11-12 January 2017 တင်းႁိုင် 2-ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸိုင်ႈမိူင်း ၵႂႃႇ 4-ၶေႃႈယူႇယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သင်ငူပ်ႉငီႉၵႄႈၶႆလႆႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ၶတ်းၶႂၢင်ႁႄႉႁၢမ်ႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်တၢင်းလႆႈယဝ်ႉ ၸင်ႇတေ သိုပ်ႇၸတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင်ၼႆ ၽူႈၼမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8-ၸုမ်းတႅပ်းတတ်း

ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၽူႈၼမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8-ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA (EAOs-8 NCA) သေ လႆႈတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-3 ႁႂ်ႈၶွတ်ႇယွတ်ႈ ထိုင်တီႈလႆႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇ EAOs-8 NCA တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၸွမ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA