ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ် သၽႃးယဝ်ႉၼႆသေ ၽူႈၶဝ်ႈၶွမ်ႇမတီႇ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇထပ်းၵၼ် 4-ၵေႃႉ

ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းသိုၵ်း KNPP 4-ၵေႃႉသေ ၽၢႆႇသၽႃးၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် သမ်ႉဢမ်ႇထတ်းသၢင်ႈ တီႈၽူႈလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းၽိတ်း လႆႈထိုင်တီႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵဵဝ်ႇၵၢၼ် တီႉၺွပ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပိုတ်ႇၶတီးၸူး ၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင် 4-ၵေႃႉ ဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉဢမ်သဵင်ဝႆႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈၶဝ်ႈၶွမ်ႇမတီႇ ၽၢႆႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းထတ်းထွင် လိၵ်ႈတိူင်ႇ လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၸူး လူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉၵေႃႉ (တိုင်စာ၊ ပစ်စာ) ၼႂ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ် သၽႃးယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ် တႅပ်းတတ်း ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၶွမ်ႇမတီႇ ထပ်းၵၼ်ၵႂႃႇ 4-ၵေႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉသၽႃးၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸီႉၸမ်ႈထတ်းသၢင်ႈၼိူဝ် လွင်ႈႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸင်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ် ၼိူဝ်သၽႃး၊ ယွၼ်ႉႁၼ်ဝႃႈ တီႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၼိူဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ယွၼ်းလွင်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတြႃး လႄႈ သမ်ႉဢမ်သဵင်ဝႆႉသေ ဢမ်ႇယွမ်းလၢတ်ႈသင်သေၸိူဝ်ႉသေပိူင်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇလႆႈၸႂ် လွင်ႈႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသၽႃးၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ႁူႉၸွမ်းလွင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉႁၢမ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉသေယဝ်ႉ သမ်ႉလႆႈထုၵ်ႇတဵၵ်းတဵင် ဝႆႉယူႇၼႆလႄႈ ယူႇတီႈၶဝ်သီႇၵေႃႉ ၸင်ႇလႆႈယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၶွမ်ႇမတီႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶွမ်ႇမတီႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈၶဝ်ႈၶွမ်ႇမတီႇ ၽၢႆႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းထတ်းထွင် လိၵ်ႈတိူင်ႇ လိၵ်ႈယိုၼ်ႈလူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉၵေႃႉ သၽႃးၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆႉ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃး ပဵၼ်ၽၢႆႇဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉသေ ပႃးၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (CSO) ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ တင်းမူတ်း 24-ၵေႃႉ၊ ဢၼ်ယွၼ်းတူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၶွမ်ႇမတီႇ 4-ၵေႃႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသေ လႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈယွၼ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇတီႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် မိူဝ်ႈဝႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10 January 2018 ဝၼ်းပုတ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈၶေႃႈတွပ်ႇသင်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းသိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် (KNPP) 4-ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 December 2017 ပူၼ်ႉမႃးသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-22 ၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင် ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 20-ၵေႃႉ လႆႈယုၵ်ႉပၢႆႉဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ လႆႈပိုတ်ႇၶတီး ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် 5-ၵေႃႉ လူၺ်ႈမၢႆမီႈတၢင်းၽိတ်း ၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းထႅဝ် လဵပ်ႈပၼ်ႇလူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ် ဢၼ်ပဵၼ်မတ်ႉတႃ-19 ယူႇယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်-January 2018 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင် တိူင်းဢီႇရႃႇဝတီႇ ဢူးမၢၼ်းၵျေႃႇၼီႇ လႄႈ ၽွင်းလူင်တိူင်းဢီႇရႃႇဝတီႇ ၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လဵင်ႉလူ သၽႃႇဝ ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် ဢူးပႁဵင်း ၵေႃႈ လႆႈမီးလွင်ႈယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ်သေ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ ၵေႃႈလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-09 ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင် လႄႈ ၽွင်းလူင် တၢင်ႇတိူင်း တၢင်ႇၸႄႈမိူင်းၵေႃႈ တေမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈထႅင်ႈ မိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈလႆႈမီး ၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼႃႈတီႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸွမ်ၽွင်းလူင် လႄႈ ၽွင်းလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ဢၼ်မီးလွင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်/ႁၢၼ်ႉၸႂ် ဢမ်ႇပဵင်းပေႃးၸႂ် ၼိူဝ်လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶႅၼ်ႇ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD သေ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶႅၼ်ႇ ၸၢင်ႈတိူဝ်းပွင်သၢင်ႈ လႆႈထိုင်တီႈလႄႈၼႆ ၽူႈၶဝ်ႈၶွမ်ႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်လူင်ငဝ်ႈငုၼ်း (CEC) ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ဢူးမဵဝ်းၺုၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ် သၽႃးယဝ်ႉၼႆသေ ၽူႈၶဝ်ႈၶွမ်ႇမတီႇ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇထပ်းၵၼ် 4-ၵေႃႉ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA