ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း

သင်ငူပ်ႉငီႉၵႄႈၶႆလႆႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ၶတ်းၶႂၢင်ႁႄႉႁၢမ်ႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်တၢင်းလႆႈယဝ်ႉ ၸင်ႇတေ သိုပ်ႇၸတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင်ၼႆ ၽူႈၼမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8-ၸုမ်းတႅပ်းတတ်း

ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၽူႈၼမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8-ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA (EAOs-8 NCA) သေ လႆႈတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-3 ႁႂ်ႈၶွတ်ႇယွတ်ႈ ထိုင်တီႈလႆႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇ EAOs-8 NCA တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၸွမ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပိူင်ၼိုင်ႈသွင်တၢင်း ၸွမ်းၼင်ႇၶၵ်ႉၵၢၼ် ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA မီးၼၼ်ႉသေ တီႈဢၼ်မီးသုၼ်ႇ တေလႆႈႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသေ လႆႈထုၵ်ႇၶတ်းၶႂၢင်ႁႄႉႁၢမ်ႈပႃးလႄႈ တႃႇၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃလွင်ႈၼႆႉၼႆႉ ၽၢႆႇ EAOs-8 NCA တေဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵႄႈၶႆႁႃၶေႃႈတွပ်ႇၵၼ်တင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း ၵႂႃႇဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉၵွၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ၼၼ်ႉၸင်ႇတေသိုပ်ႇၸတ်းႁဵတ်းဝၢႆးလင် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်-December ပီႊ-2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈလူင်းႁူပ်ႉထူပ်းသပ်းလႅင်း လူင်ႈၼႃႈၼႄ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၸွမ်းၼင်ႇလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA မီးလႄႈ ၶေႃႈပၼ်ၶႂၢင်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈတူၼ်ႈတီး၊ ပၢင်လူင်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၵႃႇလိ လႄႈ ၵျွၵ်းမႄး ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆ သမ်ႉလႆႈထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈသိုၵ်းၶဝ်ႈၶတ်းၶႂၢင်ႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇၵႃး ဝၢႆးမႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ လႆႈႁုပ်ႈယိုတ်းၶိုၼ်း ၶေႃႈပၼ်ၶႂၢင်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ ၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတႃႇပွင်ပဵၼ် ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈၶႆလွင်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်ႈၸူး ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသုင်သုတ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဝႆႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၶေႃႈတွပ်ႇသင်ၶိုၼ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်း RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶၢႆႉဝၼ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း၊ ဝၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ PPST လႄႈ တေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် တႃႇတေႁပ်ႉဢဝ်ၶေႃႈသဵင် ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးသေ သိုပ်ႇဢဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢင်ႇၼႄ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-3 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ပၢင်ၵုမ် ၵဵပ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၶေႃႈလႆႈၸႂ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (JICM) ပွၵ်ႈၵမ်း-6 မီးၼၼ်ႉသေ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-3 ၼႆႉ လႆႈတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်-January 2018 ၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဵဝ်ႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်တေလႆႈ ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉၼၼ်ႉ  သမ်ႉတိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉယူႇထႅင်ႈလႄႈ ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ PPST ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11-12 January 2018 တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ ၸင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်း  တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၸွမ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်သေ လႆႈၶေႃႈတွပ်ႇၵႄႈၶႆလႆႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-3 ဝၢႆးလင် ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8-ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 October 2015 ၸွမ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉပႃး- ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU)၊ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)၊ မုၵ်ႉၸုမ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO)၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွင်ၽွၼ်းပၢင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ (DKBA)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF)၊ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ (ALP)၊ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU/KNLA-PC) လႄႈ တႅဝ်းႁူမ်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF)။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း သင်ငူပ်ႉငီႉၵႄႈၶႆလႆႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ၶတ်းၶႂၢင်ႁႄႉႁၢမ်ႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်တၢင်းလႆႈယဝ်ႉ ၸင်ႇတေ သိုပ်ႇၸတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင်ၼႆ ၽူႈၼမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8-ၸုမ်းတႅပ်းတတ်း

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA