ပပ်ႉလိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး

ၵႂၢမ်းၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ် 71-ပီႊ

 

ႁူဝ်ၶေႃႈ
ၵႂၢမ်းၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ် 71-ပီႊ

 ၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈ
ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း

 ၽႃႇသႃႇ
တႆး၊ မၢၼ်ႈ၊ ဢင်းၵိတ်ႉ၊ ထႆး

 တၢင်းၼႃ
81-ၼႃႈ (ၼၵ်း 2.03-MB)

 

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵႂၢမ်းၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပီႊမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ

ႁူဝ်ၶေႃႈ
ၵႂၢမ်းၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး ပီႊ 2112 ၼီႈ

ၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈ
ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း

ၽႃႇသႃႇ
တႆး၊ ထႆး၊ ဢင်းၵိတ်ႉ၊ ၶႄႇ

တၢင်းၼႃ
46-ၼႃႈ (ၼၵ်း 1.89-MB)

မီးပႃးပိုၼ်ႉပၢႆးႁၼ်
ၾိင်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၾိင်ႈၵေႃႇၸဵင် ဢၼ်မႁႃႇမုင်ႉ (မိူင်းၸႄႈ) ၵဵမ်ႁွမ်တႅမ်ႈဝႆႉ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သၢႆမၢႆၵဵဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း/ပၢင်တိုၵ်း TNLA လႄႈ RCSS တင်ႈတႄႇ 27 November 2015 တေႃႇထိုင် 30 September 2016 ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း တိတ်းတၢမ်းႁူႉၸွမ်းလႆႈ

Loading ...

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သဵၼ်ႈမၢႆၸုမ်းသိုၵ်း PSLF/TNLA ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းထီႉ 18 February 2016 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 30 September 2016 ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း တိတ်းတၢမ်းႁူႉၸွမ်းလႆႈ

Loading ...

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ သဵင်သၼ်လွႆ သွႆႉ-2 မၢႆ-2 တေဢွၵ်ႇထႅင်ႈယဝ်ႉ

ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ သဵင်သၼ်လွႆ သွႆႉ-2 မၢႆ-2 ဢၼ်ၽူႈလူဢၢၼ်ႇႁဝ်းၶဝ် ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ်ႈ မုင်ႈမွင်း ပႂ်ႉပၼ်ႁႅင်းလူဢၢၼ်ႇ ယူႇၼၼ်ႉ ထႅင်ႈဢမ်ႇႁိုင်သင် ၼႂ်းသွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ တေသိုပ်ႇဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ၽႄႈ မႃးထႅင်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ပပ်ႉလိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA