ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃး လွင်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သွင်ၽၢႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်

Loading ...

primi sui motori con e-max
You are here: Home RCSS ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃး လွင်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သွင်ၽၢႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA