တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိၼ်းလီႁပ်ႉၶၢမ်ႇ ပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း
Saturday, 24 May 2014 11:14

ပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းလႆႈ ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း တီႈ(MPC - Myanmar Peace Center)ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇ ပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်း (NCCT) တုၵ်းယွၼ်းၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယိၼ်းလီႁပ်ႉၶၢမ်ႇသေ တေသိုပ်ႇတၢင်ႇထိုင် ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးတဵင်းၸဵင်ႇၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလူ
 
တပ်ႉသိုၵ်းသုင်သုတ်း ၸိုင်ႈထႆး ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း
Friday, 23 May 2014 12:37

ၼင်ႇႁိုဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸိုင်ႈထႆး ပေႃးတေၸဵဝ်းငမ်းယဵၼ် လႆႈၶၼ်ဝႆးၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းလူင်သုင်သုတ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရႃႇယုတ်ႉ ၸၼ်းဢူဝ်းၶျႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ တိၺွပ်ၸုမ်း သိူဝ်ႈလႅင်၊ ၵၢင်ၶမ်ႈ 22:00မူင်း ထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 05:00မူင်း ၵူၼ်းမိူင်း တေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း။

သိုပ်ႇလူ
 
ပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း(1) လႄႈ ဢိၵ်ႇတင်း ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(56)ပီႊ
Friday, 23 May 2014 12:26

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႃႈတီႈသၢႆသိုၵ်းၵွၼ်းၸိူင်း ၼႃႈတီႈမၢႆ(8) ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း(1)လႄႈ ဢိၵ်ႇတင်း ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(56)ပီႊ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ဝိူၵ်ႇ၊ ဢိူင်ႇပႃၶီး၊ ၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းမိူင်းတႆးၸၢၼ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႈ 19.5.2014 ထိုင် ဝၼ်းထီႈ 22.5.2014 ႁိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း (4)ဝၼ်း (4)ၶိုၼ်းၼႆ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇသဵင်သၼ်လွႆ ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈၼႄ။

သိုပ်ႇလူ
 
ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP) တႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (56)ပီႊ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း
Thursday, 22 May 2014 18:38

တီႈသင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ လုၵ်ႈတပ်ႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSA) တင်းသဵင်ႈလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢိင်ႇပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ တင်းသဵင်ႈ။

 
ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (56)ပီႊ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း
Wednesday, 21 May 2014 13:57

တႆးမၢၼ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ

 
ၵႂၢမ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈထိုင် "ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း ၶွပ်ႈၶူ(56)ပီႊ ၸွမ်သိုၵ်းယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး
Wednesday, 21 May 2014 08:46

 

 
ၵူၼ်းမိူင်းလိူတ်ႇမႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽိူမ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ်လႄႈ ၽင်မၢၵ်ႇလူင်ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ
Tuesday, 20 May 2014 20:57

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇလူင် မူၵ်းၸွမ်းယုမ်းလႄႈ ၼႂ်းသူၼ်ၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၵူႈတီႈ၊ ယွၼ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶႂ်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIA လႄႈၶႂ်ႈႁုပ်ႉသိမ်း ယိပ်းၵမ်ပႅတ်ႈ တီႈသၢပ်ႇၼမ်ႉ ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း တင်းမူတ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ လႆႈသုမ်းၶူဝ်းသူၼ်ဢၼ်ၽုၵ်ႇဝႆႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမီးလွင်ႈလိူတ်ႇမႆႈၸႂ်ၸွမ်းတင်းၼမ်။

သိုပ်ႇလူ
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 134

Video

Face Book

RadioFont

Fonts and Keyboard

click here to download

ၽဵင်းလွတ်ႈလႅဝ်းမၢႆ6

Who's Online

We have 2 guests online


ၶၢဝ်ႇဢၼ်ဢၢၼ်ႇၼမ်သုတ်း