လူတ်ႉ 12 မၢၵ်ႇ ၸူၼ်းၺႃး လူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၵူၼ်းတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ
Friday, 03 January 2014 19:30

ဝၼ်းထီႉ (30.12.2013) ၶၢဝ်းယၢမ်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ 19:16မူင်း (မိူင်းၶႄႇ) ၼၼ်ႉ လူတ်ႉလူင် Express 12မၢၵ်ႇ(ၼိမ်း) လႄႈတင်း လူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼိုင်ႈလမ်း ၾႃႇ(ၸူၼ်း)ၺႃးၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶုမ် ဝဵင်းမႂ်ႇ မူႇၸႄႈ ၵူၼ်းတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလူ
 
ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း ၸိသင်ႇ ႁႂ်ႈ(SSPP/SSA) ပွတ်းႁွင်ႇ ၶၢႆႉတပ်ႉဢွၵ်ႇပၢႆႈ
Thursday, 02 January 2014 19:30

တပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်ယူႇတႂ်းၵုမ်းၵမ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ဢၼ်ၵႆႉတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉယူႇ ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မီးလွင်ႈၶတ်းၶွင် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၼႃႈတီႈၼၼ်ႉၼႆလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း ပွတ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇ ဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႆႈၸိသင်ႇ ၸုမ်း (SSPP/SSA) ႁႂ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလူ
 
ၾႆးမႆႈတီႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး သုမ်းငိုၼ်း ဢၢၼ်ႇႁူဝ်လၢၼ်ႉ
Thursday, 02 January 2014 16:43

ၾႆးမႆႈတီႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး၊ ပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇဢွၵ်ႉ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းၶတ်ႉတႃႇ၊ မၢႆႁိူၼ်း (228) ႁိမ်းၸမ် လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၶႅၼ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵၼ် ၼၼ်ႉၼႆ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်း သူင်ႇၶၢဝ်ႇမႃး ၼင်ႇၼႆ။

သိုပ်ႇလူ
 
ပႃႇတီႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ပိုတ်ႇလုမ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်
Tuesday, 31 December 2013 00:52

ၼႂ်းႁၢင်ပီႊၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပိုတ်ႇလုမ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆလၢႆတီႈ မီးၵူၼ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပၼ်ႁႅင်း ၼမ်လၢႆ။

သိုပ်ႇလူ
 
ၽွင်းလူင် ဢူးၶိၼ်ႇယီႇ သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈတေလူင်းၵဵပ်း သၢႆမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်း တီႈၵဵင်းမႆႇ
Monday, 30 December 2013 21:04

ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးၶိၼ်ႇယီႇ၊ ၽၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဢွင်ႇမိၼ်းလႄႈ ၽၢႆႇ(UNFPA) Ms.Janet Jackson ႁူမ်ႈပႃးတၢင်း မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း လၢႆလၢႆၸုမ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်းတေလူင်းၵဵပ်း သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ မီး 50ၵေႃႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလူ
 
မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ မိူင်းၸီး ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ တိူဝ်ႉၺႃး ၸဝ်ႈသၢင်ႇ တၢႆသဵင်ႈမုၼ် ထင်တီႈ
Monday, 30 December 2013 20:55

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ မိူင်းၸီး ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ တိူဝ်ႉၺႃး ၸဝ်ႈသၢင်ႇၼေႇဝိင်ႇတ လႆႈသဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉ ၸႂ် ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ လွမ်ၵူဝ်ႁႄ ယွၼ်ႉၼႂ်းမိူင်း ၵႆႉၵႆႉလႆႈငိၼ်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လၢႆလၢႆတီႈၼႆ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သူင်ႇၶၢဝ်ႇ မႃးၼင်ႇၼႆ။

သိုပ်ႇလူ
 
ပၢင်တေႃႇလွင်း လႄႈ Day Club ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸုင်ၸၼ်ၸႂ် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း မဝ်းမိင်း ၸွမ်းၼမ်
Friday, 27 December 2013 14:38

ပေႃႈလဵင်ႉလူင် ၸၢႆးၼၢၼ်ယီႈ (ၼၢၼ်သႆႇလီး) ဢဝ်ငိုၼ်းမွၼ်တီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မၢၼ်ႈၶဝ်လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸၢႆးသၢမ်သဵဝ်ႈသေ လၵ်ႉပိုတ်ႇဝႆႉ ပၢင်တေႃႇလွင်းလႄႈ ပၢင်တေႃႇၵႆႇ ႁူမ်ႈတင်း Day Club တီႈဝၢၼ်ႈႁဵမ်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉ ဢိူင်ႇဝတ်ႉသၢဝ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းသူၼ် မဝ်းမိင်း တုၵ်ႉၶ ယွၼ်ႉၸွမ်းမၼ်း တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလူ
 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>

Page 29 of 134

Video

Face Book

RadioFont

Fonts and Keyboard

click here to download

ၽဵင်းလွတ်ႈလႅဝ်းမၢႆ6

Who's Online

We have 4 guests online


ၶၢဝ်ႇဢၼ်ဢၢၼ်ႇၼမ်သုတ်း