ၽူႈၼမ်းၼႂ်း UN တိုၵ်းသူၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုဝ်းၶၢင်
Friday, 04 January 2013 15:46

မိူဝ်ႈဝၼ်းၽတ်း 03.01.2103 ပူၼ်ႉမႃး ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ UN မိတ်ႇသတႃႇ ပၼ်ႊၶီႊမုၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်း လူင်ပွင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈဢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် တိုၵ်းယိုဝ်းတေႃႇတင်း တပ်ႉသိုၵ်း လွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်း ၶေႃၶၢင် (KIO/KIA) ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလူ
 
သိုၵ်းပီႇတုၸိတ်ႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ(ၸုမ်းပူဝ်ႇမူၼ်း) ပႄႉၵိၼ်တဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်း
Thursday, 03 January 2013 17:58

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13-12-2012 ၼၼ်ႉ ပူဝ်ႇလူင်မွၼ်းပၢင်ႇ (ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ) ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်း ပီႊမႂ်ႇတႆး တီႈၼႃးမူင်ႈ (ထုင်ႉလိၼ်ၼမ်ႉပွင်း) တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ၸတ်ႈႁဵတ်းၵႂႃႇၼႆ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းပွင်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ။

သိုပ်ႇလူ
 
တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ တင်းႁၼ်ထိုင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈမိၼ်
Monday, 31 December 2012 23:34

ထၢမ်-တွပ်ႇ  (Interview) ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်း ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း တင်းႁၼ်ထိုင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈမိၼ် တိုၵ်းငဝ်ႈ ငုၼ်း ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်း သဝ်းၶေႃၶၢင် KIO/ KIA ။

သိုပ်ႇလူ
 
ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ ဝၢၼ်ႈပၢင် တဵၵ်းတဵင် ယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း
Saturday, 29 December 2012 13:10

ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ ဝၢၼ်ႈပၢင် ၵႃႇလိင်ႇထွႆႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ တဵၵ်းတဵင် ယွၼ်းငိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း (1) ပီႊ ၸႂ်ႉသႂၢင်းၶွၼ်ႇ (300,000) ပျႃးၼႆ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်း ပွင်ႇမႃး။

သိုပ်ႇလူ
 
ၶိူင်ႈၶူဝ်းၵမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်KIA
Saturday, 29 December 2012 11:34

ၶိူင်ႈၶူဝ်း ၵမ်ႉထႅမ် ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇတိုၵ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA  တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်း သဝ်းၶေႃၶၢင် (KIO) မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 23.12.2012 ဝဵင်းလၢႆႇၸႃႇ၊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း  တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉၶႄႇ http://blog.sina.com. cn/burmar ။

သိုပ်ႇလူ
 
ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ
Wednesday, 26 December 2012 11:24

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းသူၼ် ပွၵ်ႉဢွင်ႇမဵတ်ႈတႃႇ တေတၢင်ႇလိၵ်ႈၸူးထိုင် ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈလွင်ႈ ဝဵင်းမူႇၸႄႈ လႄႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၶႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႆ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်း ယိုၼ်ယၼ် လၢတ်ႈၼႄ။

သိုပ်ႇလူ
 
သဵၼ်ႈတၢင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး-လၢႆႇၸႃႇ ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းတင်းဝၼ်း
Monday, 24 December 2012 15:22

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23-12-2012 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ တေႃႇထိုင် တၢမ်းၶမ်ႈ 6 မူင်း ၼႃႈသိုၵ်း (KIA) ၶဝ်လႆႈႁႄႈၵင်ႈတိုၵ်း သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်း သဵၼ်ႈတၢင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး - လၢႆႇၸႃႇ ဢၼ် ႁၢင်ႈသိုၵ်းမႃးၸူး ငဝ်ႈငုၼ်းၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်း သဝ်းၶေႃၶၢင် (KIO) ၼႆၽူႈမီးၸၼ်ႉ KIA ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်းၼင်ႇၼႆ။

သိုပ်ႇလူ
 
<< Start < Prev 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Next > End >>

Page 86 of 134

Video

Face Book

RadioFont

Fonts and Keyboard

click here to download

ၽဵင်းလွတ်ႈလႅဝ်းမၢႆ6

Who's Online

We have 3 guests online


ၶၢဝ်ႇဢၼ်ဢၢၼ်ႇၼမ်သုတ်း