บทความพิเศษ.../๒

บทความ

เรื่อง อาเซียนกับปัญหายาเสพติด

ยาเสพติดอยู่คู่กับโลกใบนี้มาช้านาน ปัจจุบันยาเสพติดได้แพร่ระบาดและขยายไปทั่วทุกมุมโลก      ไม่เว้นแม้แต่ประเทศในกลุ่มอาเซียน ก่อให้เกิดปัญหาสังคมติดตามมากมาย ส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เสพ ทำให้เกิดสภาวะแรงงานไร้คุณภาพ กระทบต่อระบบเศรษฐกิจ บั่นทอนความเจริญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมากดังนั้น การศึกษาประวัติความเป็นมา โทษ และพิษภัย     ของยาเสพติดสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ แม้จะช่วยไม่ได้มากก็ตาม สำหรับสาเหตุ             ของการเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด มักเกิดจากความอยากรู้ อยากลอง โดยมีเพื่อนเป็นตัวการสำคัญ               ในการนำไปสู่วงจรของยาเสพติด โดยมีแรงจูงใจมาจากความต้องการทำงานได้มากขึ้น จนถึงสามารถ         ร่วมสนุกสนาน ร่วมบันเทิง ในกิจกรรมต่างๆ ไปกับเพื่อนได้

            ปัจจุบันยาเสพติดมีความหลากหลายมากกว่าเมื่อครั้งอดีต ซึ่งแต่เดิมนั้นมีอยู่เพียงไม่กี่ชนิด เช่น เฮโรอีน โคเคน ฝิ่น กัญชา ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบันยาเสพติดเหล่านี้เริ่มลดน้อยลง ซึ่งพบเพียงกลุ่มขบวนการยาเสพติดข้ามชาติด้านซีกทวีปอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ แต่ที่กลุ่มประเทศอาเซียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มขบวนการเหล่านี้คือ การรับจ้างและถูกบังคับลำเลียงยาเสพติดระหว่างประเทศ โดยพบว่า             กลุ่มขบวนการ มักใช้วิธีแต่งงานกับกลุ่มสตรี แล้วบังคับให้ลำเลียงยาเสพติด แต่สำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน ยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากที่สุด พบอยู่ในกลุ่มเมทแอมเฟตามีน ที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางซึ่งทำหน้าที่เก็บความจำความคิดและควบคุมการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ เช่นการเคลื่อนไหว การทรงตัว การถ่ายทอดความรู้สึกทำให้ตื่นตัวนอนไม่หลับคล้ายเป็นยาเพิ่มพลัง รูปแบบเม็ด พบมีปริมาณเมทแอมเฟตามีนเฉลี่ยต่อเม็ดเท่ากับ ๑๕ - ๒๕ มิลลิกรัม รูปแบบผลึกคล้ายน้ำแข็ง มีปริมาณเมทแอมเฟตามีนเฉลี่ย ๙๕ - ๙๙ เปอร์เซ็นต์ จึงทำให้เมทแอมเฟตามีนในรูปผลึกคล้ายน้ำแข็งออกฤทธิ์รุ่นแรงกว่าแบบเม็ด เนื่องจากมีความบริสุทธิ์ค่อนข้างสูง แต่ก็มีราคาสูงตามไปด้วยเช่นกัน          

            ประเทศแถบซีกตะวันตก ได้มองประเทศในกลุ่มอาเซียน ว่ามีการลักลอบผลิตยาเสพติด                   และเป็นศูนย์กลางการผลิตยาเสพติดที่สำคัญของโลก ด้วยภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมในการปลูก    พืชเสพติด เช่น ฝิ่น และกัญชา ประกอบกับในภูมิภาคยังมีการสู้รบระหว่างเผ่าพันธุ์ ทำให้มีความต้องการ     อาวุธยุทโธปกรณ์ไว้ใช้สำหรับการรบ การผลิตยาเสพติด จึงเป็นทางเลือกในการหาทุนทรัพย์ในการจัดซื้อ    อาวุธยุทโธปกรณ์ แต่การผลิตยาเสพติด เพื่อมอมเมาประชากรภายในประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน               และประเทศในอาเซียน ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และเศรษฐกิจโดยรวมของอาเซียน ที่ร้ายไปกว่านั้น        ยาเสพติด อาจจะย้อยมามอมเมาฝ่ายเดียวกันโดยไม่รู้ตัว การปฏิรูปประเทศ หยุดการสู้รบ แล้วหันมาพูดคุย              สร้างข้อตกลงที่สามารถยอมรับกันทุกฝ่าย คือทางออกของความสันติที่ยั่งยืน “หยุดผลิต หยุดจำหน่าย หยุดเสพ เพื่ออนาคตของลูกหลาน เพื่ออนาคตของชาติพันธุ์ เพื่ออนาคตของประเทศ และเพื่ออนาคตของกลุ่มประเทศอาเซียน”

*******************************

นามปากกา รัตน์สุบรรณ

 

primi sui motori con e-max
You are here: Home ข่าวทั่วไป บทความพิเศษ.../๒

ลิงค์อื่น ๆ