บทความพิเศษ.../3..8.03.60

บทความ

เรื่อง อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยคุกคามอาเซียน

อาชญากรรมข้ามชาติกำลังเป็นปัญหาความมั่นคงนอกรูปแบบที่สำคัญในโลกยุคโลกาภิวัตน์โดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้ขยายการปฏิบัติการเข้ามาในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกโลกาภิวัตน์และการสิ้นสุดยุคสงครามเย็น นำไปสู่การลดบทบาทของรัฐ และการขยายบทบาทขององค์กรนอกภาครัฐจำนวนมาก โดยองค์กรอาชญากรรม ข้ามชาติเป็นองค์กรนอกภาครัฐกลุ่มหนึ่งซึ่งเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นปัญหาที่ท้าทายอำนาจรัฐในปัจจุบันองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศกำลังพัฒนาต่างๆมากขึ้น และเข้าไปเกี่ยวพันกับปัญหาอาชญากรรมหลายประเภท ที่สำคัญเช่นการค้ายาเสพติด สินค้าปลอมการค้ามนุษย์ และการฟอกเงิน เป็นต้น

ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่ประสบปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติหลายประเภท โดยส่วนใหญ่เป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามพรมแดน และมีกลุ่มมาเฟียข้ามชาติจากหลายประเทศเข้ามาดำเนินการ โดยเฉพาะขบวนการปลอมแปลงหนังสือเดินทางสำหรับในด้านนโยบายอาเซียนมีกฎหมายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่สอดคล้องกับหลักสากล และมีการจัดทำความร่วมมือ ในระดับภูมิภาคที่มุ่งแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกัน แต่ในทางปฏิบัติ ประเทศอาเซียนขาดประสิทธิภาพ ในการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและปัญหาข้ามพรมแดนต่างๆจนหลายปัญหาขยายวงขึ้นจนกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียนเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกและอาเซียน เนื่องจากภาครัฐในหลายประเทศไม่สามารถจัดการกับปัญหาอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้ธุรกิจสีเทาต่างๆ เติบโตขึ้นจนกลายเป็นปัญหาความมั่นคงและปัญหาเศรษฐกิจโดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกประสบปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญ ได้แก่การค้ามนุษย์และการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นการผลิตและค้ายาเสพติดการค้าพืชพันธุ์และสัตว์ป่าการค้าสินค้าปลอมแปลงการขนย้ายแรงงานและผู้ย้ายถิ่นในอนุภูมิภาค

ถึงเวลาแล้วที่อาเซียนควรมีการทบทวนแนวทางความร่วมมือซึ่งยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติที่เรียกว่า วิถีอาเซียนซึ่งเป็นข้อจำกัดมิให้อาเซียนขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยอาเซียนควรถือว่าปัญหาข้ามพรมแดนต่างๆ ซึ่งรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาร่วมของทั้งภูมิภาคและต้องร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเชิงรุกอย่างจริงจัง

******************************

นามปากกา รัตน์สุบรรณ

primi sui motori con e-max
You are here: Home ข่าวทั่วไป บทความพิเศษ.../3..8.03.60

ลิงค์อื่น ๆ