“แถลงการณ์ CSSU

คณะกรรมการสรรสร้างความเป็นเอกภาพแห่งรัฐฉาน

Committee for Shan State Unity – CSSU

๒๐ July ๒๐๑๗

“แถลงการณ์”

             ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อทำการวิเคราะห์ / ประเมินผลการประชุมเพื่อสรรสร้างสันติภาพ ครั้งที่ ๓ (การประชุมปางโหลง ศตวรรษที่ ๒๑) เพื่อหวังผลให้การประชุมในครั้งหน้า ที่ประชุมจะได้มีมติเชิงบวกไปในทิศทางเดียวกัน ในหัวข้อ ๕ ประเด็น อันเกี่ยวเนื่องด้วย ๑.การเมือง ๒.ความมั่นคง ๓.เศรษฐกิจ ๔.สังคม ๕.ที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ ดังนี้ กลุ่มสมาชิกในคณะกรรมการสรรสร้างความเป็นเอกภาพแห่งรัฐฉาน (CSSU) อันประกอบด้วย พรรคการเมือง , กลุ่มกองกำลังติดอาวุธ , องค์กรทางสังคม ทั้ง ใน / นอก ประเทศ จึงได้เตรียมจัดการระชุมในระดับชาติพันธุ์ (ไต) ขึ้นในประเทศไทย ในวันที่ ๒๐ July ๒๐๑๗

            แต่ในวันที่ ๑๙ July ๒๐๑๗ ทางกองทัพภาคที่ ๓ กองทัพบกไทย ได้ทำหนังสือแจ้งมาว่า ทางสถานฑูตทหารพม่า ได้ทำหนังสือประท้วง ห้ามให้มีการจัดการประชุมของคณะกรรมการสรรสร้างความเป็นเอกภาพแห่งรัฐฉาน (CSSU) โดยกล่าวหาว่า คณะกรรมการสรรสร้างความเป็นเอกภาพแห่งรัฐฉาน (CSSU) มีการดำเนินการณ์ที่ขัดต่อการสรรสร้างสันติภาพ นอกจากนี้ ในกลุ่มสมาชิกของคณะกรรมการสรรสร้างความเป็นเอกภาพแห่งรัฐฉาน (CSSU) ยังมีบางกลุ่มที่ไม่ร่วมลงนามในหนังสือสัญญาหยุดยิงทั่วภาคพื้นสหภาพ (NCA) ด้วยคำนึงถึงรัฐบาลไทย และเพื่อให้ขั้นตอนการสรรสร้างสันติภาพเกิดความมั่นคง คณะกรรมการสรรสร้างความเป็นเอกภาพแห่งรัฐฉาน (CSSU) จึงได้ออกแถลงการณ์มา ดังนี้

๑.งดจัดการประชุมของคณะกรรมการสรรสร้างความเป็นเอกภาพแห่งรัฐฉาน (CSSU) ตามกำหนดเดิมในวันที่๒๐ - ๒๒ July ๒๐๑๗

๒.การเตรียมการณ์เพื่อจัดการประชุมในครั้งต่อไปนั้น คณะกรรมการสรรสร้างความเป็นเอกภาพแห่งรัฐฉาน (CSSU) จะประสานงานกับศูนย์ความปรองดองและสันติภาพแห่งชาติ (NRPC) /คณะกรรมการสันติภาพ  (PC) ในการดำเนินงาน

๓.ในการสรรสร้างสันติภาพ รัฐบาลควรมีแนวคิดและมุมมองในเชิงบวก จึงจะสัมฤทธิ์ผล และหากรัฐบาลมีข้อสงสัยประการใด ควรที่จะทำการสอบถามเพื่อความกระจ่างแจ้ง

๔.การที่คณะกรรมการสรรสร้างความเป็นเอกภาพแห่งรัฐฉาน (CSSU) มีวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมว่าประเด็น ๕ หัวข้อข้างต้นนั้น เป็นไปตามเงื่อนไขในหนังสือสัญญาตกลงหยุดยิงทั่วภาคพื้นสหภาพ (NCA) ไม่ได้ขัดขวางการสรรสร้างสันติภาพหรือข้อตกลงหยุดยิงทั่วภาคพื้นสหภาพ (NCA) แต่อย่างใด

๕.คณะกรรมการสรรสร้างความเป็นเอกภาพแห่งรัฐฉาน (CSSU) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.๒๐๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๖)โดยมีวัตถุประสงค์การสรรสร้างสันติภาพ และระบอบสหพันธรัฐ (Federal) ที่มีความเท่าเทียมตามระบอบประชาธิปไตย และจะสืบดำเนินงานด้วยความพยายาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

           

                  คณะกรรมการสรรสร้างความเป็นเอกภาพแห่งรัฐฉาน (CSSU)

 

 

 

primi sui motori con e-max
You are here: Home ข่าวทั่วไป “แถลงการณ์ CSSU

ลิงค์อื่น ๆ