EAO กลุ่มลงนาม NCA เปิดวงสนทนา เตรียมเปลี่ยนแปลง JMC

 

              กลุ่มติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ ๘ กลุ่ม ที่ร่วมลงนามในหนังสือสนธิสัญญาหยุดยิงทั่วภาคพื้นสหภาพ (NCA)จัดการประชุม เพื่อเตรียมเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการ NCA-S , EAO , JMC ครั้งที่ ๑๔ ขึ้นที่  GREEN HILL HOTELในตัวเมืองย่างกุ้ง โดยมีกำหนดระยะเวลาการประชุม ๒ วัน

                 การประชุม NCA-S , EAO , JMC ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ ของวันที่ ๑๘ – ๑๙ ก.ย. ๖๐ ที่ผ่านมานั้น มีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า ๓๐ คน โดยการประชุม มี นายแลง (R.C.S.S.) ในฐานะผู้นำ คณะ NCA-S , EAO , JMC เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม

                ถัดมา ปะ โต่ จอว์ ต่า โถ่ มู (เลขาธิการ – ๒ KNU) ในฐานะหัวหน้าชุดการเจรจา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม จากนั้น การประชุมได้เป็นไปตามวาระการประชุม โดยประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการลงมติการทำหน้าที่ในการประชุม JMC-U ครั้งที่ ๑๑ , ๑๒

                จากนั้น มีการวิเคระห์ กรณีที่ผู้นำ / ตัวแทน JMC-U , JMC-S , JMC-L ประสบปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งความบกพร่อง , ความก้าวหน้า ในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับ JMC ทุกระดับชั้น นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาถอดถอน – เพิ่มเติม ขั้นตอนการดำเนินงานของ JMC-U , กฏเกณฑ์การปฏิบัติงานตามที่ได้กำหนดไว้ , ตลอดจนการแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าติดตามประชาชนในพื้นที่ และวางหลักเกณฑ์การเสนอเรื่องร้องเรียน

                นอกจากนี้ ยังมีการพูดคุยเรื่องการประสานความร่วมมือ เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของ JMC ระหว่าง NCA-S , EAO , JMC-U , JMC-S JMC , L ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดแผนงานในอนาคต กำหนดตัวบุคคลในการทำหน้าที่ใน NCA-S , EAO , JMC  ตลอดจนมีการพิจารณาวิเราะห์การกำหนดกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ของ ToRs , CoC , SoP ใน  JMC ทุกระดับชั้น 

 

TAI  FREEDOM  NEWS

primi sui motori con e-max
You are here: Home ข่าวทั่วไป EAO กลุ่มลงนาม NCA เปิดวงสนทนา เตรียมเปลี่ยนแปลง JMC

ลิงค์อื่น ๆ