“แถลงการณ์มติที่ประชุม”23.2.17

สภาเพื่อกานกอบกู้รัฐฉาน

การประชุม (วิสามัญ) ประจำปี ครั้งที่ (๑๗) ค.ศ.๒๐๑๖

“แถลงการณ์มติที่ประชุม”

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗

               สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน / กองทัพรัฐฉาน (R.C.S.S./S.S.A.) ได้จัดการประชุม (วิสามัญ) ประจำปี  ครั้งที่ ๑๗ ปี ค.ศ.๒๐๑๗ ขึ้นเมื่อช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗ ที่พื้นที่ บก.ดอยไตแลง โดยที่ประชุม มีคณะกรรมการบริหารสูงสุด , นายทหารระดับชั้นสัญญาบัตร , ผบ.หน่วยทหาร ตลอดจนหัวหน้าส่วนสำนักงานต่าง ๆ ในสังกัดสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน/กองทัพรัฐฉาน (R.C.S.S./S.S.A.) เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง หน่วยงาน / ส่วนสำนักงาน ต่าง ๆ มีการรายงานผลการดำเนินงานตลอดในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้ร่วมกัน สรุป , วิเคราะห์ , แก้ไข ตลอดจนวางแผนผังนโยบายต่าง ๆ ที่จะสืบดำเนินต่อไปในอนคต และมีมติที่ประชุม ดังนี้

๑.ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ได้ร่วมกัน สรุป , วิเคราะห์ , แก้ไข ปัญหาด้าน การทหาร , การเมือง , การปกครอง , การบริหารองค์กร ตลอดในช่วงระยะเวลา ๑ ปี ที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องตามข้อตกลงในหนังสือสัญญาหยุดยิงทั่วภาคพื้นสหภาพ (NCA)

๒.ตามแผนการดำเนินงาน (Road Map) ๗ ขั้น ในหนังสือสัญญาหยุดยิงทั่วภาคพื้นสหภาพ (NCA) นั้น สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) จะจัดในมีการประชุมเสวนาทางการเมืองระดับกลุ่มชาติพันธุ์ (ชาติพันธุ์ไต) และพร้อมจะเข้าร่วมการประชุม “ปางโหลง ศตวรรษ ที่ ๒๑”

๓.เพื่อให้มุมมอง , แนวคิด , ตลอดจนจุดยืนทางการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในรัฐฉาน (Shan State)  มีจุดร่วมเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั้น สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) จะดำเนินตามแผนนโยบายของคณะกรรมการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพในรัฐฉาน (CSSU) จนถึงที่สุด

๔.ในส่วนของการอนุรักษณ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น การทำป่าไม้ , เหมืองแร่ , เขื่อนกั้นน้ำ ฯลฯ นั้น สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) จะลงสำรวจตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้ประกอบการ ดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฏระเบียบข้อบังคับที่สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) กำหนดไว้ หากพบเห็นหรือมีผู้ประกอบการรายใด กระทำการฝ่าฝืนนอกเหนือกฏระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ จะถูกดำเนินคดีตามอัตราโทษที่กำหนดไว้ในขั้นสูงสุด

๕.ภารกิจด้านการปราบปรามสารเสพติด ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายนั้น จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานสืบไป

 

คณะกรรมการบริหารสูงสุด

       สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.)

primi sui motori con e-max
You are here: Home วารสาร RCSS/SSA “แถลงการณ์มติที่ประชุม”23.2.17

ลิงค์อื่น ๆ