แถลงการณ์ 3.3.60

สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน

แถลงการณ์

การประชุม จัดตั้ง คณะกรรมการเสริมสร้างสันติภาพ

 3 มีนาคม 2560

         ตามมติการประชุมประจำปี ครั้งที่ 17 ของสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน/กองทัพรัฐฉานที่ได้กำหนดไว้  ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมือง การปกครอง และฝ่ายทหาร ของสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน  จึงได้ร่วมกันจัด ประชุมเพื่อปรึกษาหารือกัน เกี่ยวกับ สถานะการณ์การเมือง ขึ้นเมื่อ วันที่ 2-3 มีนาคม 2560

         และพื่อที่จะ ทำให้การดำเนินงานด้าน การเสริมสร้างสันติภาพ ของ สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน / กองทัพรัฐฉานสามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่วัตถุประสงค์เป้าหมายรวดเร็วยิ่งขึ้นนั้น ในที่ประชุมจึงได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการเสริมสร้าง สันติภาพ โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ข้อและนโยบายในการดำเนินงาน จำนวน 11 ส่วน

             อีกทั้งทางสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน/กองทัพรัฐฉาน มีความเห็นว่า หนังสือสัญญาการลงนาม หยุดยิงทั่วประเทศ (NCA) และ หนังสือสัญญา ป๋างโหลง ไม่ได้มีส่วนใดที่มีความขัดแย้งกัน

             ถึงแม้ว่าในห้วงระยะเวลาดำเนินงาน ในการเสริมสร้างสันติภาพ ตามกระบวนการและขั้นตอนของ สัญญาลงนาม หยุดยิง ทั่วประเทศ ( NCA ) อาจจจะมีความยากลำบากหรืออุปสรรคต่างๆ ก็ตาม ทาง สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน / กองทัพรัฐฉาน ก็จะดำเนินงานต่อไปภายใต้ความร่วมมือกับพี่น้องประชาชน ทุกภาคส่วน

 

 

                                                                    คณะกรรมการบริหาร

                                                สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน/กองทัพรัฐฉาน

primi sui motori con e-max
You are here: Home วารสาร RCSS/SSA แถลงการณ์ 3.3.60

ลิงค์อื่น ๆ