ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ လုမ်ႈၾႃႉ

ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် (2,363) ဢၼ် ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ လုမ်ႈၾႃႉ

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ (4) ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝဵင်းတီးတဵင်ႇ မိူင်းၶျၢင်း (1) ၵေႃႉ၊ တီႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ (2) ၵေႃႉလႄႈ ဝဵင်းတၢၼ်ႇတွႆး မိူင်းရၶႅင်ႇ (1) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 17 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဝၼ်းပုတ်ႉၼႆႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး (262) ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ (6) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း မီး (179) ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေဢမ်ႇမီးႁိူဝ်းမိၼ် ၸွႆႈထႅမ်သူင်ႇၵႂႃႇႁပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ် ၶမ်ၵိုတ်းဝႆႉယူႇတီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ လုမ်ႈၾႃႉ

ႁၢၼ်ႇတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ (10,000) ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇပၢႆသေ ပဵၼ်ဝႆႉထီႉ−4 ဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး မီး (354,161) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (24) ၸူဝ်ႈမူင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃး (2,006) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ (11,921) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း မီး (187,552) ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

မိူင်းထီႉ−3 ပဵၼ်မိူင်းရတ်ႉသျႃး  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း မီး (545,458) ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (7,284) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း မီး (294,306) ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

မိူင်းထီႉ−2 ပဵၼ်မိူင်းပရႃႇသီးလ်သေ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ (30,000) ပၢႆသေ မီးၵူၼ်းပဵၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ၼမ်လိူဝ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ၊ လိူဝ်သေၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၵေႃႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သေ တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ ထိုင်တီႈဢမ်ႇမီးတီႈၽင်ၵူၼ်းတၢႆၼႆယဝ်ႉ။

 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19  တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် တင်းမူတ်းမီး (928,834) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ (45,456) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး (464,774) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းထီႉ−1 ဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈတီႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ  မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီး (2,208,400) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (119,132) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး (903,041) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇၵႂႃႇတူၺ်းထႅင်ႈ တီႈမိူင်းၶႄႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈဝဵင်းလူင် ပေႇၵျိၼ်း ၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းၶႄႇ မီးၵူၼ်းပဵၼ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ (44) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း မီး (83,265) ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (4,634) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း (78,379) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 17 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဝၼ်းပုတ်ႉၼႆႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း ၊ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ မီး (8,266,486) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး (446,193) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း မီး (4,323,357) ၵေႃႉ  (ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉထ် https://www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 17 June 2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:45 မူင်း) ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း