ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝၼ်းထီႉ 2 November 2020

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 20 : 00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,202 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 24 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝၼ်းထီႉ 2 November 2020

ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း 12,226 ၵေႃႉသေ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 1,202 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 20 : 00 ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 699 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 1 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 524 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 90 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 53 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 14 ၵေႃႉ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း 6 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 6 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၵူၺ်း 3 ၵေႃႉ လႄႈ မိူင်းယၢင်း 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 2 November  2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး 54,607 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 1,282 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 37, 954 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းယူႇ ၵူႈဝၼ်းသေ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ဢမ်ႇပႆႇၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်း၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 8 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ထႅင်ႈ 5 ဝၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်မီးပႃႇတီႇတင်းၼမ် ၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း