ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝၼ်းထီႉ 4 November 2020

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,136 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 23 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းၵူၼ်း 14,955 ၵေႃႉသေ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 1,136 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ၊ ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ် ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆထႅင်ႈ 23 ၵေႃႉၼၼ်ႉသမ်ႉ တႃႇ 18 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်တၢင်ႇလွင်ႈပႃး၊ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်၊ တၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင်၊ တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,197 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 2 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 893 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 70 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၵူၺ်း 52 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 50 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 45 ၵေႃႉ၊ မိူင်းယၢင်း 42 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 18 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 15 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ 7 ၵေႃႉ လႄႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်းၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယူႇတီႈၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဝၼ်းထီႉ 3 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 4 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်းၼႆႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း 485 ၵေႃႉသေ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 11 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ထႅင်ႈ 11 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၵဵပ်းတူဝ်ဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ 4 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် 1 ၵေႃႉ လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၼ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 6 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 4 November  2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး 56,940 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 1,330 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 40,778 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း