ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝၼ်းထီႉ 5 November 2020

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 995 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 22 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝၼ်းထီႉ 5 November 2020

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် Ministry of Health and Sports, Myanmar ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ တႄႇဝၼ်းထီႉ 4 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 5 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူၼ်းထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း 13,860 ၵေႃႉသေ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 995 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆထႅင်ႈ 22 ၵေႃႉၼၼ်ႉသမ်ႉ တႃႇ 16 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်တၢင်ႇလွင်ႈပႃး၊ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်၊ တၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင်၊ တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,136 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၼ်ႇ 6 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 1 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 1 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ် ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 8 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 901 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 70 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 13 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 63 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 23 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 18 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၵူၺ်း 12 ၵေႃႉ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ 2 ၵေႃႉ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း 18 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ 3 ၵေႃႉ၊ မိူင်းယၢင်း 2 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၶျၢင်း 2 ၵေႃႉ လႄႈ မိူင်းၶၢင် 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 November 2020 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မေႃသွၼ်မၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶဝ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ 7 ၵေႃႉ ဢၼ်လူင်းၵဵပ်း ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပတဵင်ႇ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 October 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လိူၵ်ႈလိူၵ်ႈဢမ်ႇလေႇ ၵူၼ်းပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႄႈ ၸိူဝ်းၶဝ်တင်း 7 ၵေႃႉ ဢၼ်လူင်းၵဵပ်း ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လူင်ႈၼႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၵူၼ်းပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 5 November  2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး 57,935 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 1,352 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 42,178 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း