ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 11 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,212 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 19 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် Ministry of Health and Sports, Myanmar ၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ တႄႇဝၼ်းထီႉ 10 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 11 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း ၵူၼ်း 15,534 ၵေႃႉသေ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 1,212 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,266 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 1 ၵေႃႉသေ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 924 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 101 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 58 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 57 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၵူၺ်း 47 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 40 ၵေႃႉ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း 17 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 10 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ 4 ၵေႃႉ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ 3 ၵေႃႉ၊ မိူင်းယၢင်း 3 ၵေႃႉ လႄႈ မိူင်းၶျၢင်း 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 11 November  2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး 64,453 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 1,480 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 48,532 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19  ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ၼမ်လိူဝ်သေ မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ ၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ တေလႆႈဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းထီႉသၢမ် ဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼမ် ၼႂ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 10 မိူင်းယူႇ၊ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။    

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း