ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (Ministry of Health and Sports, Myanmar) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,330 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 26 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းၵူၼ်း 17,347 ၵေႃႉသေ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 1,330 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,070 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,731 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 4 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 3 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ 2 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် 1 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ၵူၼ်းတိတ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 11 ၵေႃႉ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 1,084 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 166 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 124 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၵူၺ်း 108 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 85 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 70 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 46 ၵေႃႉ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း 17 ၵေႃႉ၊ မိူင်းယၢင်း 10 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ 6 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၶျၢင်း 2 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၶၢင် 1 ၵေႃႉ လႄႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 25 November 2020 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တႄႇဝၼ်းထီႉ 24 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 25 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်း 499 ၵေႃႉသေ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 8 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၵဵပ်းတူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 2 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ 2 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 25 November  2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး 83,566 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 1,810 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 63,366 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း