ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈႁႅင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼပ်ႉလၢၼ်ႉ တေထူပ်းတင်းဢိုပ်းယၢၵ်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ 22 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ လိူၼ်တၢင်းၼႃႈတေထိုင်မႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉ တေၸၢင်ႈထူပ်းလွင်ႈဢိုပ်းယၢၵ်ႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းသေ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဢမ်ႇလီလႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ၽၢႆႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လုမ်ႈၾႃႉ ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်တႅမ်ႈၼၼ်ႉ ၼႄဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉၶူင်းၵၢၼ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ၵႃႉတၢင်းၶၢႆ ၶူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လႄႈ ၶူင်းၵၢၼ် တၢင်ႇလွင်ႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၶူင်းၵၢၼ် လႆႈၵိုတ်းယင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဵတ်းသေ တၢင်းၼႃႈထႅင်ႈ 3 လိူၼ်တေႃႇ 6 လိူၼ်ၼႆႉ ဝဵင်းဢၼ်မီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႈ 3.4 လၢၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆႉ တေထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်း တႃႇတေသိုဝ်ႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၵုမ်းၸီႉသင်ႇ Stephen Anderson ၽၢႆႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ WFP ဝႃႈ လူဝ်ႇၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၼၼ်ႉ လႄႈ လူဝ်ႇတုမ်ႉတွပ်ႇလွင်ႈၼႆႉၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ထူၼ်ႈသွင် February 2021 ၼၼ်ႉမႃး ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် လႄႈ ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈမႃးယူႇ မွၵ်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁႃႈ (5%) ထိုင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသိပ်းပႅတ်ႇ (18%) ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈ ၵုမ်ႇတႃႇမၼ်းသေ ဢၼ်လႆႈၵိၼ်ၵေႃႈ ဢႁႃႇရႃႉ တၢင်းၵိၼ် ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ တေပဵၼ်ၼီႈပဵၼ်ၶွတ်ႇၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ လႆႈဝၢင်းၽႅၼ်တေၸွႆႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼၼ်ႉၽွင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းသေ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၽၢႆႇယေးငိုၼ်း လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵိုတ်းယင်ႉ  ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ငိုၼ်းဢွၵ်ႇၼႂ်း ယေးငိုၼ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လႆႈပိုင်ႈဢိင် ငိုၼ်းၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇမိူင်းသေ တေသူင်ႇမႃးပၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

credit to photo owners
credit to photo owners

ၼႂ်းပီႊ 2021 ၼႆႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေယူပ်ႈလူင်းထႅင်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသိပ်း (10%) ယူႇၼႆ  ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃ ၵေႃႈ လႆႈလၢမ်းၶၢတ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢွၼ်ၼႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႆႇယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် လုမ်ႈၾႃႉ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေဢမ်ႇမီးၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် ၵုမ်ထူၼ်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉမၼ်းတေမီးယူႇမွၵ်ႈ 2.8 လၢၼ်ႉၼႆႉၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

 တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း