ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းယူႇၶရဵၼ်း တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈသုင်ၵႂႃႇထႅင်ႈ တီႈဢေႇသုတ်း 1 ပီႊ

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ်ပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းယူႇရဵၼ်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႃႈၶၼ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၶိုၼ်ႈသုင်ၵႂႃႇထႅင်ႈ တီႈဢေႇသုတ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1 ပီႊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေႃႇထိုင် ႁၢင်ပီႊ 2023 ဝႃႈၼႆ။

ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းယူႇၶရဵၼ်း ဢၼ်ယူႇၶရဵၼ်း−ရၢတ်ႉသျႃး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ 25 လၢၼ်ႉတၢၼ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသူင်ႇဢွၵ်ႇလႆႈ တေႃႇထိုင် ႁိူဝ်းတေႃႉသူင်ႇဢွၵ်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈလတ်းၽၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတႃႈႁိူဝ်း ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇလမ်လႆႈၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈသုင်မႃး တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းၵဵပ်းဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ႁၢင်ပီႊ 2023 လႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းၽၢႆႇတၢင်း Farm Journal ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈငဝ်းလၢႆးၼႂ်းယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် လွင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ ပၼ်ႁႃလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ဢမ်ႇမီးမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၵုမ်ႇထူၼ်ႈယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈၵျုင်ႇ ၼၼ်ႉယင်းတိုၵ်ႉပေႃးၸႂ်ႉတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉယူႇ၊ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၶဝ်ႈၵျုင်ႇၼၼ်ႉတေမူတ်းၵႂႃႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မီးပၼ်ႁႃဢၼ်ဝႃႈ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းသုင်ၶိုၼ်ႈလႄႈ တေသုင်ၵႂႃႇထႅင်ႈ တီႈဢေႇသုတ်း 1 ပီႊ ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပွတ်းတွၼ်ႈဢၼ်တုမ်ႉယွၼ်ႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ယွၼ်ႉၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈသုင်ၼၼ်ႉ တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇ ဢႅပ်ႉၾရိၵပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် ၸွမ်းလူၺ်ႈ သွင်ပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ တေဢဝ်ၶဝ်ႈၵျုင်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈၵျုင်ႇ မီးထိုင် 35% ၼႂ်းလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းမူတ်း 70% သေ ၶဝ်ႈၵျုင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ လုၵ်ႉဢဝ်မႃးတီႈယူႇၶရဵၼ်း လႄႈ ရၢတ်ႉသျႃး သူင်ႇၶဝ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈတီႈယူႇၶရဵၼ်း ယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ တီႈၵဵပ်းမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ တီႈတႃႈႁိူဝ်းလၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းမိူင်းယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ယင်းတိုၵ်ႉလွတ်ႈၽေးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇတႃႈႁိူဝ်း ဢၼ်ပႂ်ႉႁႂ်ႈပိုတ်ႇၶိုၼ်းလႆႈၼၼ်ႉ  မီးမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ 25 လၢၼ်ႉတၢၼ်ႇ လႄႈတိုၵ်ႉမီးယူႇတီႈတႃႈၼၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈသူင်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉယူႇၶရဵၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်တေဢမ်ႇၵဵပ်းမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၼႂ်းပီႊ 2022 ၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉယူႇၶရဵၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်တႃႇၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ တၢင်းတႃႈႁိူဝ်းၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇလမ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈယူႇၶရဵၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈသဵင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇတႃႇၵဵပ်းမၼ်း ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈသူင်ႇဢွၵ်ႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းလိၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၽွၼ်းလီ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းယူႇၶရဵၼ်း တေယွၼ်းႁႂ်ႈတေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇတၢင်းလိၼ် ႁႂ်ႈၵႂႃႇတီႈတႃႈႁိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းယူးရူပ်ႇလၢႆလၢႆတီႈသေတႃႉ တႃႇသူင်ႇဢွၵ်ႇတီႈ တႃႈႁိူဝ်းယူးရူပ်ႇတႅၼ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈသူင်ႇဢွၵ်ႇလႆႈ 40 တၢၼ်ႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ယူႇၶရဵၼ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ပဵၼ်ၵႅၼ်ၼမ်းလုမ်ႈၾႃႉဝႆႉ မိူင်းၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း