ငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ

လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 တိုၵ်ႉပဵၼ်ဢၼ်လီလႆႈ မႆႈၸႂ် ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၸမ် 3 သႅၼ်။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 31 July 2020 (တု-ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸွတ်ႈတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ဢၼ်လီလႆႈမႆႈၸႂ် လၢႆလၢႆမိူင်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁပ်ႉမိုဝ်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းပၢႆလိူၼ်ထူၼ်ႈၸဵတ်း (July) ၼႆႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉတိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼမ် ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ 3 ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼမ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပဵၼ်မၢႆထီႉ (1) လႄႈ မိူင်းပရႃႇသီးလ် မၢႆထီႉ (2) ဢိၵ်ႇတင်း မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး မၢႆထီႉ (3) ၼိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 5 မိုၼ်ႇပၢႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၼ်းၵွတ်းၽၢၼ်ၵေႃႈ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼမ်ႁႅင်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ လၢႆလၢႆပုၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo – REUTERS

ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 54,966 ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 1,639,350 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 783  ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး 35,786 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမီး 1,059,093 ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 58,271 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်းမီး 2,613,789 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,189 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်းမီး 91,377 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 1,824,095 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 68,569 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 4,634,985 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ 1,465 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ 155,285 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 2,245,044 ၵေႃႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼမ်သုတ်း လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 31 July 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (17,482,602) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (676,835) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (10,942,542) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 31  July 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:20 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း