ငဝ်းလၢႆး ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉ ပဵၼ်ၸၼ်ႉသုင်သုတ်း ဢိၵ်ႇတင်း တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ 7 မိုၼ်ႇပၢႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 16 July 2020 (ပ-လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လၢႆလၢႆမိူင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ် တီႈဝဵင်းလူင်တူဝ်ႇၵျူဝ်ႇ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 100 ပၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းထပ်းၵၼ် လႄႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ၸၼ်ႉသုင်သုတ်း ယၢမ်းလဵဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈ ၽႄႈလၢမ်းဢွၵ်ႇ ပဵၼ်ဝူင်းၵႂၢင်ႈတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶေႃႈပၼ်ၾၢင်ႉၼၼ်ႉ မီးဝႆႉဝႃႈ သင်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယႂ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈဝဵင်းလူင်တူဝ်ႇၵျူဝ်ႇ လႄႈ ဝႄႈပိုၼ်ႉတီႈၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် ဢိၵ်ႇတင်း ႁၢမ်ႈၵႂႃႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉပႃး၊ ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်း ၼႆသေတႃႉ သင်ဝႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၽႄႈလၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်း တေၸၢင်ႈလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမိူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 288 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 22,508 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်း လူႉတၢႆတင်းမူတ်းမီး 984 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း 18,545 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 71,750 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်း 3,616,827 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,001 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်း 140,144 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမီး 1,645,962 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 39,705 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်း 1,970,909 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,261 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်းမီး 75,523 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမီး 1,255,564 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 32,682 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်း 970,169 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 614 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်းမီး 24,929 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမီး 613,735 ၵေႃႉ ပဵၼ်ဝႆႉမၢႆထီႉ 3 ဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼမ် ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ပဵၼ်မၢႆထီႉ 1 ဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼမ် တီႈၼႂ်းၵုၼ်ဢေးသျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 16  July 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (13,706,050) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (587,144) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (8,166,465) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 16  July 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:50 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း