ငဝ်းလၢႆး ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝၼ်းလဵဝ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 260,004 ၵေႃႉ

ယိုင်ႈၼပ်ႉဝၼ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ယိုင်ႈတိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼမ်၊ ဢိၼ်းတီးယႃး တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼမ်သုတ်း ဝၼ်းလဵဝ် 78,169 ၵေႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉပိုတ်ႇပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၶဝ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 02 September 2020 (ဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၼမ်ႁႅင်းလိူဝ်သေၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉသေတႃႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ပိုတ်ႇပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ တႃႇၶဝ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တေဢၢၼ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ 2 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်သေ COVID-19 လႆႈထုၵ်ႇသင်ႇႁၢမ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေဢၢၼ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁႂ်ႈလႆႈ ၽႂ်တေဢမ်ႇ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၵေႃႈယဝ်ႉ လူၺ်ႈတေၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူႈၵေႃႉ တိုဝ်းၵမ်ၸွမ်း ပိူင်ၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းသေ ပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 78,169 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 3,766,108 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,025 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး 66,460 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမီး 2,899,521 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 41,889 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 3,952,790 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,166 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 122,681 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 3,159,096 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 41,979 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 6,257,571 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ 1,164 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ 188,900 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 3,496,913 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 02 September 2020 (ဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (25,906,739) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (861,289) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (18,198,463) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 02 September 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 14:20 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း