ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶၸိုင်ႈတႆး လွတ်ႈႁေႃးပရိတ်ႈလူင် (11) သုတ်ႈသေ သူင်ႇၽွၼ်းပၼ် ၽူႈဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း

သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ႁူမ်ႈၵၼ်လွတ်ႈႁေႃး ပရိတ်ႈလူင် (11) သုတ်ႈသေ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူး သူင်ႇၽွၼ်းပၼ် ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း လႄႈ သူင်ႇမႅတ်ႉတႃႇပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈၵၢင်းလွတ်ႈၽေးၶဵၼ် ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ ၵူႈၸဝ်ႉၼႂ်ဝၼ်းၶမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 18:00 မူင်းၼၼ်ႉ  သင်ၶၸဝ်ႈ ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ငဝ်းငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ဢၼ်ပဵၼ် ရႁၢၼ်းၸဝ်ႈ 28 တူၼ် ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ  ၸဝ်ႈသၢင်ႇသႃႇမၼေႇ 208 ပႃး  ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇမွၵ်ႇၼမ်ႉၾႆးတဵၼ်း၊ ဝႆႈၽြႃး လႄႈ လွတ်ႈႁေႃးပရိတ်ႈလူင် (11) သုတ်ႈ တႆႈတဵၼ်း တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူး သူင်ႇၽွၼ်းပၼ် ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်းၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင်သုၵတိ တီႈၵတ်းယဵၼ်။ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 19:00 မူင်း တေႃႇထိုင် 20:00 မူင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ရႁၢၼ်းၸဝ်ႈ 28 တူၼ် လွတ်ႈႁေႃး ဢုပႃတတၼ်ႇတိ ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း သႃႇယႃႇၵတ်းယဵၼ် လွတ်ႈၽေးၶဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈ ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶၸိုင်ႈတႆး သူင်ႇမႅတ်ႉတႃႇပၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူမ်ႈပႃးတင်း လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈၵၢင်းလွတ်ႈၽေးၶဵၼ် ၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင်သေ တူဝ်ၸႂ်သွင်ပိူင် ယူႇလီၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇသေၵမ်း  ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 February 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 19:00 မူင်း ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လႄႈ တၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ယူႇတီႈၽႂ်မၼ်းသေ ၽွမ်ႉၽဵင်ႇၵၼ် တႆႈတဵၼ်း၊ ယၢတ်ႇၼမ်ႉ၊ ဝၢၼ်းပရိတ်ႈ သူင်ႇၽွၼ်းဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇပၼ် ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လူႉႁၢႆတၢႆၵႂႃႇၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ႁွတ်ႈထိုင်သုၵတိတီႈၵတ်းယဵၼ် မိူၼ်ၵၼ်။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉၵေႃႈ ပေႃးထိုင်မႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 19:00 မူင်း ၼၼ်ႉ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေႁူမ်ႈၵၼ် ဝၢင်းမွၵ်ႇမွင်ၸႂ် လႄႈ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇပၼ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်းၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင်သုၵတိ တီႈၵတ်းယဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း