ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၸိုင်ႈထႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/07/2019 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၸိုင်ႈထႆး ဢႃႇယုၸဝ်ႈၶူပ်းထူၼ်ႈ (67) ဝႃႇသႃ မီးႁူဝ်ပဝ်လူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ် ၸူမ်းၸွမ်းတင်းၼမ်။

ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်း 17:00 မူင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈပိုတ်ႇဢုပ်းမွၵ်ႇ  လႄႈ ဢၢၼ်ႇၵၢဝ်ႇၵႂၢမ်းယွၼ်းသူးပၼ် ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မႁႃဝၶျိရႃလူင်ၵွၼ် (Maha Vajiralongkorn) ပႃးထူၼ်ႈ (10) ဢၼ်ဢႃယုၸဝ်ႈ ၶူပ်းထူၼ်ႈ (67) ဝႃႇသႃၵႂႃႇဢွင်ႈတီႈ ပၢင်ႁူမ်ႈ ၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁူင်း။

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢၢၼ်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူးဝႃႈ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းႁဝ်း ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လီ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶမ်ႇ မီးၸႂ်ြတႃး ၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈသေ ထႅမ်ထၢပ်ႈပႃႇရမီႇမႃး မီးဝိၸႃႇၺၢၼ်ႇ ဝူၼ်ႉၵႂၢင်ႈႁၼ်ၵႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢိၵ်ႇၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တင်းသဵင်ႈ  ၼပ်ႉယမ် ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မီးဢႃႇယုယိုၼ်းယၢဝ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ႁူဝ်ႈပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈဢၢၼ်ႇၵၢဝ်ႇၵႂၢမ်းယွၼ်းသူးယဝ်ႉ တူဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈသိုပ်ႇပိုတ်ႇၾဵင်းၵႂၢမ်း သတုတီ ၸွမ်ရႃးၶျႃးသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢွၼ်ၼပ်ႉယမ် ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၸိုင်ႈထႆးသေ ပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး ပႃးထီႉ 10 ဢႃႇယုၸဝ်ႈၶူပ်ႈတဵမ် 67 ဝႃႇသႃ တေပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 28 July ၼႆႉလႄႈ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းထီႉ 25 July သေ ၸတ်းႁဵတ်းလူင်ႈၼႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း