ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၸိုင်ႈထႆး

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၸိုင်ႈထႆး ဢႃႇယုၶွပ်ႈထူၼ်ႈ (69) ဝႃႇသႃ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 28 July 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)  ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၸိုင်ႈထႆး ပႃးထီႉ (10)  ဢႃႇယုၶွပ်ႈထူၼ်ႈ (69) ဝႃႇသႃ  တီႈပၢင်ႁူမ်ႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ဝႃႈၼႆ၊ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်း လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယႂ်ႇလူင် မိူၼ်ၵူႈပီႊ သေတႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ မီး သင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ၶူးသွၼ်၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် လႄႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈယွၼ်းသူး သူင်ႇၽွၼ်း ႁႂ်ႈၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ဢႃႇယုယိုၼ်းယၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၸိုင်ႈထႆး ပႃးထီႉ (10)  ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်းၼၼ်ႉသေ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇ၊ ဝၢႆးသေၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉ  ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵူႈၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉၸုၵ်းတူဝ်လႅပ်ႈ ဝၢႆႇၼႃႈၸူးႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းသေ  ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လူႇတၢၼ်းဢုပ်းငိုၼ်း ဢုပ်းၶမ်း ၸပ်းတဵၼ်း၊ ပိုတ်ႇဢုပ်းမွၵ်ႇယဝ်ႉသေ ဢၢၼ်ႇၶေႃႈၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူး သူင်ႇၽွၼ်းထိုင် ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း  ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူးပၼ် ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းယဝ်ႉ ပိုတ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်း သတူႇတီႇၸွမ်ႊရႃႊသျႃႊ ရၢတ်ႉၶျၵၢၼ်ထီႉ (10) သုတ်းယဝ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢွၼ်ၼမ်ႉယမ် ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၸိုင်ႈထႆးသေ ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၸိုင်ႈထႆး ပႃးထီႉ (10) ဢႃႇယုၶွပ်ႈထူၼ်ႈ (69) ဝႃႇသႃ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

တီႈပၢင်ႁူမ်ၸူမ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၸိုင်ႈထႆး ပီႊ 2021 ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေႁႄႉၵင်ႈလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ႁူင်းယႃ လွႆတႆးလႅင်း မႃးပႂ်ႉၸႅၵ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းပၼ် ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၵူႈၵေႃႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း