ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း သွမ်းတၢင်တူဝ် ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸူဝ်းမိူင်း

မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၵိုတ်းပႃႈလင် ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ သွမ်းတၢင်တူဝ် ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸူဝ်းမိူင်း ဢႃႇယု 50 ပီႊ တီႈဝတ်ႉလႅင်းႁၢၼ်တႆး ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 12 January 2022 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႄႈ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ဢိၵ်ႇပႃးပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းၵိုတ်းပႃႈလင် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ သွမ်တၢင်တူဝ် ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸူဝ်းမိူင်း ဢႃႇယု 50 ပီႊ ဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင်၊ ယဵဝ်ႈဝၢၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 December 2021 တီႈႁူင်းယႃလူင်ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်လူႇတၢၼ်း သွမ်းတၢင်တူဝ်ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈဝတ်ႉလႅင်းႁၢၼ်တႆး ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းသေ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ဢိၵ်ႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈလူႇတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉၵႂႃႇတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸူဝ်းမိူင်းၼႆႉ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 21 July 1971 တီႈဢိူင်ႇတႃႈတေႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်း ၵျွၵ်းမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး၊ ၽွင်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ၼၼ်ႉ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ၽူႈၼင်ႈလုမ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 December 2021 ယွၼ်ႉဢၼိၵ်ႉၸႃႉ ဢမ်ႇမၼ်ႈဢမ်ႇၵိုမ်းလႄႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင် လႄႈ တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်သေ လူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇ လပ်းတႃလိုမ်းမိူင်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်သေလၢႆမွင်ၸႂ်ၸွမ်း လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမႄး ဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၵိုတ်းပႃႈလင်တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ် တမ်ႇၼွႆႉမွင်ၸႂ်ၸွမ်း ဢမ်ႇသုတ်းဢမ်ႇသဵင်ႈသေ ယွၼ်းသူးပၼ်ႁႂ်ႈ ဝိၺိၼ်ႇၶႂၢၼ်ငဝ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင် သုၵတိ တီႈၵတ်းယဵၼ်သေၵမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း