ငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢၼ်မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 19 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ဢဝ်တင်းႁိူဝ်းမိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း (3) လမ်းသေ မႃးၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တီႈဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ မႅမ်ႇ ပုၼ်းႁိူင် Mam Bunheng ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး လႆႈၸွႆႈထႅမ်လွႆးဢၢပ်ႈပၼ်ငိုၼ်း 2 သႅၼ်တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း 3 လၢၼ်ႉ၊ ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်ပဵၼ်ၶိူင်ႈ Rapid Tests 5 သႅၼ်၊ သိူဝ်းၶူဝ်းႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း PPE 2,000 ၸုမ်ႇ၊ ၶိူင်ႈၸႅတ်ႈလူမ်းမူတ်းသႂ် (Oxygen Concentrator) 100 ၶိူင်ႈ၊ ၶိူင်ႈထတ်းထွင်ႁႂ်ႈလူမ်းမူတ်းသႂ် 20 ၶိူင်ႈ လႄႈ Patient monitor 20 ၶိူင်ႈ ႁူမ်ႈတင်းၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီထႅင်ႈ လၢႆလၢႆမဵဝ်း တီႈၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇတႅတ်ႉၶၢႆႇဝိၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး လၢတ်ႈဝႃႈ − ၼင်ႇႁိုဝ်လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇမိုတ်ႈၵိုဝ်း သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းပေႃးတေမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈၼႃႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီပၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လွတ်ႈၵၢင်းတၢင်းပဵၼ်ၽေးၵၢပ်ႈၵႃႇလ COVID-19 ၼႆႉသေၵမ်းဝႃႈၼႆ။

ငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢၼ်မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ႁုၼ်ႇသဵၼ်ႇၵေႃႈ ၽၢၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း တူင်ႉတၵ်ႉၸူးထိုင် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႃးယူႇမိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ တေယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလႆႈလီငၢမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇပၼ် တင်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢၼ်မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ၸွႆႈထႅမ်မႃးပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁပ်ႉဝႆႉတင်းမူတ်းယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ် November 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ယၢမ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၽႃႈတူမ်းသူပ်း 2 လၢၼ်ႉ လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီတင်းၼမ်မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း