ငိုၼ်းပၢတ်ႉၵျႅတ်ႉၶွင် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇတတ်း ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇလၢၼ်ႉပၢႆ

ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (NLD) ဢုပ်ႉပိူင်ႇမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း (4) ပီႊပၢႆၼႆႉ ၼႂ်းပီႊ 2020 ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်ႇယွၼ်းငိုၼ်း ပၢတ်ႉၵျႅတ်ႉတီႈသၽႃး ၼိုင်ႈသႅၼ်ၵဝ်ႈမိုၼ်ႇလၢၼ်ႉပၢႆလႄႈ ယူႇတီႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သမ်ႉ တႅပ်းတတ်း တတ်းၶိုၼ်းငိုၼ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇလၢၼ်ႉပၢႆၼႆယဝ်ႉ။

ငိုၼ်းပၢတ်ႉၵျႅတ်ႉၶွင် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇတတ်း ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇလၢၼ်ႉပၢႆ

လွင်ႈငိုၼ်းပၢတ်ႉၵျႅတ်ႉၶွင် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇလူတ်းယွမ်းတတ်းၶိုၼ်းၼႆႉ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ် တၢင်းသုတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပီႊ 2019−2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တၢင်ႇယွၼ်းငိုၼ်းပၢတ်ႉၵျႅတ်ႉ ၼိုင်ႈသႅၼ်ၵဝ်ႈမိုၼ်ႇလၢၼ်ႉပၢႆ ၸမ်ထိုင် သွင်သႅၼ်လၢၼ်ႉ (197,688.985) ဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈမၵ်းမၼ်ႈတတ်းၶိုၼ်းတီႈၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 27 May 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ)။

မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢင်ႇယွၼ်းငိုၼ်းပၢတ်ႉၵျႅတ်ႉတီႈ သၽႃးၼၼ်ႉ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ မေႇဝိၼ်းမျိၼ်ႉ (ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း) လႆႈၶိုၼ်းတုမ်ႉတွပ်ႇတၢင်ႇထိုင်တီႈႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 May 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဝႃႈ ၼႂ်းငိုၼ်းပၢတ်ႉၵျႅတ်ႉၶွင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ တၢင်ႇယွၼ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈတတ်းၶိုၼ်း 22,700 လၢၼ်ႉ(သွင်မိုၼ်ႇသွင်ႁဵင်ၸဵတ်းပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉ) ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇႁူမ်ႈႁွမ်းၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း သမ်ႉၶိုၼ်းတၢင်ႇ ထိုင်တီႈႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးဝႃႈ ၼႂ်းငိုၼ်းပၢတ်ႉၵျႅတ်ႉၶွင် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈတတ်းၶိုၼ်း 10,600 လၢၼ်ႉ (ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇႁူၵ်းပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉ) ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်း ၸဵင်ႇဝိၼ်းၶိုၼ်းတုမ်ႉတွပ်ႇၼႂ်းသၽႃးၼၼ်ႉဝႃႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၽွင်းၼႆႉ မီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈဢဝ်သၢႆၸႂ် တူဝ်ၵဝ်ႇလႅၵ်ႈသေ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းထိုင်တီႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ၊ ငိုၼ်းပၢတ်ႉၵျႅတ်ႉ ဢၼ်တၢင်ႇယွၼ်းတီႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉၸၢႆႇပႅတ်ႈလၢႆလၢႆၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် လႄႈ ၸုမ်းၶွမ်ႇမတီႇ ဢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းပီႊ 2019−2020 ၼႆႉ မီးငိုၼ်းပၢတ်ႉၵျႅတ်ႉတင်းမူတ်း (32,300) ပီႇလီႇယၼ်ႇပၢႆသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန) လႆႈဢေႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ၶေႃႈမုၼ်း − RFA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း