ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ

ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၶူင်းၵၢၼ် လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်ႁၼ်ထိုင်ၵၼ် လႄႈ တႃႇၸွႆႈထႅမ်မိူဝ်ႈမီးငဝ်းလၢႆးႁၢႆႉႁႅင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်မႃး ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လူဝ်ဝႆႉ ၼၼ်ႉလႄႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈတိူဝ်းၽိူမ်ႉသႂ်ႇ ၸွႆႈထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)ၼႆႉ Stephane Dujarric ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသုၼ်ႇတူဝ် Antonio Guterres ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈ ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းလုမ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တီႈဝဵင်းၼိဝ်းယွၵ်ႉဝႃႈ တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉ 385 လၢၼ်ႉၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇယၢမ်းလဵဝ် ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ဢၼ်လႆႈဝႆႉၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇမီးၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

သိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ လႆႈတၢင်းမႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၼၢင်းယိင်း  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မွၵ်ႈ 3 လၢၼ်ႉၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ၸဝ်ႈတႃႇၼငိုၼ်းတွင်းၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်သဵင်လဵဝ်ၵၼ်သေ ယူႇၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ တိူဝ်းၽိူမ်ႉငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးယူႇၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄပႃးဝႃႈ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈပႃး ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတၢင်ႇၸုမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ သိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်သေ လႆႈၸွႆႈၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ၊ ၸွႆႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လူဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇသေ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ် ၵၢၼ်ငၢၼ်းႁႂ်ႈမၼ်းထိုင်တီႈယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း