ငိုၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယွမ်းလူင်းတင်းၼမ်

ငိုၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶဝ်ႈလူၺ်ႈသူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ပုၼ်ႈတႃႇၽၢၼ်ႇတႃႇပီႊ2023 ၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ မီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ USD 1.569 ပီႇလီႇယၼ်ႇသေ ပေႃးတေၼိူင်းတူၺ်း သၢင်ႉငိုၼ်းၶဝ်ႈ ၶၢဝ်းလဵဝ်ၵၼ် တင်းမိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယွမ်းလူင်းၼမ်ထိုင် 400 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ ၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 May 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇသၢႆမၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ၽၢႆႇတေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ သၢႆမၢႆတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇ တႄႇဢဝ် လိူၼ်  April  2023 ထိုင် 19 May 2023 ၼၼ်ႉ ဢၼ်သူင်ႇၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇ တင်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ မီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ USD 961 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ ဢၼ်သူင်ႇၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇတင်း သဵၼ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ်သမ်ႉ မီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ USD 635 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇသေ ပေႃးတေၼိူင်းၵၼ်တူၺ်း တင်းသဵၼ်ႈမၢႆငိုၼ်းၶဝ်ႈၶၢဝ်းလဵဝ်ၵၼ် မိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉၼၼ်ႉပေႃးၼႆ သဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၼၼ်ႉ လူတ်းလူင်းၼမ်ထိုင် USD 350 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇပၢႆသေ သဵၼ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ်ၵေႃႈ လူတ်းလူင်းထိုင် USD 77 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇၼႆယဝ်ႉ။

လႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၼႂ်းၶူဝ်းၶွင်ၵုၼ်ႇ 7 မဵဝ်း ဢၼ်သူင်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ တႃႇ 6 မဵဝ်း လူတ်းလူင်းၵႂႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်ဢွၵ်ႇၸွမ်း သူၼ်/ႁႆႈ/ၼႃး ယွမ်းလူင်း USD 135 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇပၢႆ၊ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းတိုဝ်း တင်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ဢၼ်သူင်ႇဢွၵ်ႇ ယွမ်းလူင်း USD 210 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇပၢႆ၊ ၶူဝ်းၶွင်တႂ်ႈလိၼ် ဢၼ်သူင်ႇဢွၵ်ႇ ယွမ်းလူင်း USD 55 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇပၢႆ ၊ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇတင်းၼမ်ႉ ယွမ်းလူင်း USD 19 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇပၢႆ ၊ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇတင်းတူဝ်သတ်း ယွမ်းလူင်း USD 3 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇပၢႆသေ ၶူဝ်းၶွင်ၵုၼ်ႇဢၼ်ဢွၵ်ႇၸွမ်း ပႃႇထိူၼ်ႇပႃႇမႆႉသမ်ႉ ယွမ်းလူင်းထိုင် USD 11 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်တႅၵ်ႈၼိူင်း ၶၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵုၼ်ႇ ဢၼ်တေႃႉသူင်ႇဢွၵ်ႇ ၶၢဝ်းၽွင်းလဵဝ်ၵၼ်တင်း မိူဝ်ႈပီႊဢၼ် ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆၵူၺ်း ငိုၼ်းၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယွမ်းလူင်းၼမ်ထိုင် USD 430 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇသေ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်သူင်ႇၶဝ်ႈၶိုၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သမ်ႉ လႆႈႁၼ်သူင်ႇၶဝ်ႈၶိုၼ်း တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း USD 400 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇပၢႆ ၶူဝ်းၶဝ်ႈၼမ်သေၶူဝ်းဢွၵ်ႇလႄႈ တေပဵၼ်လႆႈ လွင်ႈငိုၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၸၢင်ႈၶၢတ်ႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၽွၼ်းယွၼ်ႈဢၼ်ၸွမ်းမႃးတင်းလင် ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်သိမ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၶၼ်ၵုၼ်ႇသူင်ႇၶဝ်ႈဢၼ်ၸႂ်ႉတင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်မႃး၊ ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေ ဢမ်ႇလႆႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈလီလီငၢမ်းငၢမ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်တေသူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉမူဝ်ႇၶႃႇ ဢၼ်ၽတ်ႉၶဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉသေ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်ႉၼွင်းပႃးလႄႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်တေဢွၵ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈယွမ်းလူင်းပႃးထႅင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇ႞တၢင်း႞ၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပိူင်ၵုၼ်ႇၶဝ်ႈၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇ၊ မူႇပိူင်ငိုၼ်းတွင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၾႆးၾႃႉၵႆႉမွတ်ႇသေ ၵႃႈၶၼ်ဢၼ်လႆႈဢွၵ်ႇၸွမ်း ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼမ်ၶိုၼ်ႈလႄႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် ၵၢၼ်ႁဵတ်းၶူဝ်းၶွင်ၵုၼ်ႇတင်း ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉပႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႆႉသင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈထတ်းထွင်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသေၸင်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈ  ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ငိုၼ်းဢၼ်လူဝ်ႇၽိူမ်ႉဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် တႄႇဢဝ် လိူၼ်  April  2023 ထိုင် 19 May 2023 ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ၵုၼ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်း ၼမ်လိူဝ် ၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ငိုၼ်းၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇယင်းတိုၵ်ႉလူဝ်ႇၽိူမ်ႉထႅင်ႈ USD 800 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇၵွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း