ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်း IMF 372 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁၢႆလၢႆၼႂ်းမိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ

ပုၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃး ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆသေ ယူႇတီႈၸုမ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၵူႈမိူင်းမိူင်း (International Monetary Fund / IMF) ၸွႆႈထႅမ်မႃးတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 372 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ႁၢႆလၢႆဝႆႉတီႈၼႂ်းမိုဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 03 November 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) Gerry Rice ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်း IMF လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇသေ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်း IMF သပ်းလႅင်းၼႄဝႃႈ တႃႇဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃး ၽေးၵၢပ်ႈၵႃႇလလူင် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၵိၼ်းၼႆသေ IMF သူင်ႇပၼ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် 372 လၢၼ်ႉ တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ႁိုဝ်ၼႆ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ငိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်း IMF လႆႈၸွႆႈထႅမ်မႃး ၵွၼ်ႇၼႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႆႇယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉသေ ပူၼ်ႉမႃး 8 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉၼႆသေတႃႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႆႇမီး သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆငိုၼ်း ပွင်ႇလႅင်းသင်ပၼ်ႁႂ်ႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸႅင်ႈလႅင်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ဢမ်ႇမိူၼ် မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် June 2020 ၽွင်း COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇၼၼ်ႉ ၸုမ်း IMF ယၢမ်ႈၸွႆႈထႅမ်မႃး ငိုၼ်း 356 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ငိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD  မီးလွင်ႈၸႅင်ႈလႅင်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၸႂ်ႉငိုၼ်း 100 သႅၼ်ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ႁႂ်ႈၸုမ်း IMF လႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇသၢႆမၢႆငိုၼ်းၵေႃႈ ႁဵတ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း သၢမ်လိူၼ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသူင်ႇပၼ်ၵူႈပွၵ်ႈဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵႃႈငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ဢၼ်ၸုမ်း IMF ၸွႆႈထႅမ်မႃးတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ 728 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ ငိုၼ်းတင်းသဵင်ႈ လႆႈဢဝ်မႃးတီႈငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၸိုင်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၵွတ်းၽၢၼ် တွၼ်ႈပၢႆးယူႇလီၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ငိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸႅင်ႈလႅင်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်း လႄႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈသင်၊ ၸုမ်း IMF လႆႈႁပ်ႉၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 29 January 2021 (ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD) ဢဝ်ငိုၼ်းသိုဝ်ႉ ထူင်မိုဝ်းမေႃယႃ၊ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း လႄႈ ယႃႈယႃ ၼႂ်းၵၢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉၼႆတႄႉ ၸုမ်း IMF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေဢမ်ႇၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း