ငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇႁိမ်းဢွင်ႈပၢႆႈၽေးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးလႆႈပၢႆႈသွၼ်ႉသွင်

ယွၼ်ႉလႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇၸမ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လႅဝ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မီးၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး 1,000 ပၢႆ  လႆႈပၢႆႈၽေးသွၼ်ႉသွင်ထႅင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉတေၵႂႃႇယူႇတၢင်းလႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 19 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယွၼ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉပွင်းၸု ဢၼ်မီးၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵႆသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်းတင်းဝၼ်း သဵင်မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇ ထိုင်ႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈၼွင်လႅဝ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေး လႆႈငိူင်ႉဝႄႈပၢႆႈၽေးသွၼ်ႉသွင်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ − တႄႇယၢမ်းမွၵ်ႈၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ သဵင်မၢၵ်ႇလူင်ပေႃးယွၼ်ႈလူင်မႃးထပ်းၵၼ်လၢႆၵမ်း၊ မိူၼ်တူၵ်းတႅၵ်ႇႁိမ်းႁဝ်းယူႇၼႆႉ၊ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၼႅတ်ႈႁႅၼ်းၶူဝ်း ပၢႆႈၽေး ဢမ်ႇႁူႉတေပၢႆႈၵႂႃႇတင်းလႂ်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇႁိမ်းဢွင်ႈပၢႆႈၽေးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးလႆႈပၢႆႈသွၼ်ႉသွင်

ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ႁေႃႈလူတ်ႉၵႃးဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၵိုတ်းဝႆႉပွတ်းတၢင်းသေ ပေႃးသဵင်မၢၵ်ႇလူင်ယဵၼ်ၶိုၼ်းၵေႃႈ ၶိုၼ်းမႃးၸူးတီႈၵျွင်းၼွင်လႅဝ်ၶိုၼ်း ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တီႈယူႇတီႈၵိၼ် ဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 September 2021 တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 19 September 2021 သိုၵ်းတပ်ႉပွင်းၸုတိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ယူႇၵူႈဝၼ်း သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ မွၵ်ႈ 2,000 ပၢႆ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇႁိမ်းဢွင်ႈပၢႆႈၽေးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးလႆႈပၢႆႈသွၼ်ႉသွင်

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆလၢႆလွင်ႈ လႄႈ ၽႃႈယၢင် ႁူမ်ႈတင်း ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းထႆး ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေး တီႈဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်ႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းၸွမ်းလႆႈတီႈၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇတႆး မၢႆၾူၼ်းထႆး − 081 413 9567,  061 847 4556, 094 739 9146, 094 617 0834 လႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇႁိမ်းဢွင်ႈပၢႆႈၽေးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးလႆႈပၢႆႈသွၼ်ႉသွင်

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း