တပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းလႄႈ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 14 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 10 April 2021 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 07:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း တပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်မွၼ် ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇ 14 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းလႄႈ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 14 ၵေႃႉ
Photo – CJ

ယွၼ်ႉတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်မွၼ် ထုၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းလႄႈ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇ 14 ၵေႃႉ ပႃးၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉ 2 ၵေႃႉသေ တပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၾႆးမႆႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 14 ၵေႃႉ ဢၼ်တူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ် ၶဝ်ဢဝ်လူတ်ႉၵႃး တေႃႉတၢင်ႇၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းယႃတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo – CJ

ၵမ်ႈၽွင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း တပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်မွၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်း TNLA ၊ MNDAA လႄႈ AA ဝႃႈၼႆသေတႃႉ မၢႆးဢၢႆႈၵျေႃႇ ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း TNLA သမ်ႉ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈၵူၼ်းသိုၵ်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ လွင်ႈတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်မွၼ် ထုၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းၼႆႉ ၸွင်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်း TNLA ၊ MNDAA လႄႈ AA တိုၵ်းယိုဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ   ဢမ်ႇပႆႇယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းတူင်ႇတၢင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼွင်မွၼ်ၼၼ်ႉသေ ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 လမ်း မိၼ်ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈယူႇ၊ တီႈတၢင်းၽႄ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် TNLA ၊ MNDAA လႄႈ AA တူင်ႉၼိုင်သေဢမ်ႇၵႃး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵေႃႈ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း