တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈၸႅၵ်ႇပၼ်တီႈလိၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးတင်းၼမ်

တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းထုင်ႉၵဵင်းၶမ်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႅၵ်ႇၽႄပၼ် တီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် တီႈလိၼ် (50) ဢေႇၵႃႉဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈၸႅၵ်ႇပၼ်တီႈလိၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးတင်းၼမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 09 March 2020  တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ၶမယ (510) ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယပၶ) ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸႅၵ်ႇၽႄပၼ်တီႈလိၼ်ပႃႇမႆႉ ၼႂ်းထုင်ႉၵဵင်းၶမ်းလူင် တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် (50) ဢေႇၵႃႉ ပၼ်ၽဵဝ်ႈပႃႇမႆႉ ႁႂ်ႈလိူမ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ တေႁဵတ်းပၼ်ပႃးထႅင်ႈ ဝႂ်တီႈလိၼ် 105 (ပူင်ႇၸၢမ်ႇ 105) ဢမ်ႇၼၼ် ဝႂ်တီႈလိၼ် မၢႆ 7 (ပူင်ႇၸၢမ်ႇ 7) ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈယဝ်ႉၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉပႃးၵမ်းလဵဝ်ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၸွမ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

တီႈလိၼ်ဢၼ် တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ၶမယ (510) ၸႅၵ်ႇၽႄပၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶွင်တီႈလိၼ် ပဵၼ်ၸုမ်းၶွမ်ႇပၼီႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေသိုဝ်ႉလႆႈ တီႈလိၼ်ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇ မျႃႉၸဵင်းယွင်ႇ လႄႈ ၽၢႆႇၶွၼ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယင်းပၼ်ငိုၼ်းၵူႈ ၼိုင်ႈဢေႇၵႃႉလႂ် 150,000 ပျႃးထႅင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ပေႃးၶႂ်ႈသိုဝ်ႉ ၸၢၵ်ႈထႆ ဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈသေထႆသူၼ် ပၼ်ငိုၼ်းၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ် ၼိုင်ႈဢိတ်း  (ငိုၼ်းၽွၼ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် အရစ်ကျ) ဢၼ်မီး ၵႃႈၶၼ် 280−480 သႅၼ်ပျႃး ၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ထတ်းသၢင်လၢတ်ႈၼႄပႃးဝႃႈ − ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ၵိုၵ်း ၽႅၼ်ႇလိၼ်မႃး ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၵိုၵ်းတီႈလိၼ်မႃးသေ ႁဵတ်းၵိၼ်မႃး ၸူဝ်ႈသိုပ်ႇလုၵ်ႈလၢၼ်ၼၼ်ႉ တႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႂ်တီႈလိၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃးတူဝ်ၵဝ်ႇ တီႈလုမ်းတီႈလိၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း လၢႆလၢႆပီႊယဝ်ႉ ယင်းပႆႇလႆႈၵွၼ်ႇ၊ တွၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းမႃးယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး တႄႉ တီႈလိၼ်ၵေႃႈလႆႈ တႃႇတွတ်ႈမႄး ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈလႆႈထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈလိၼ်ဢၼ်တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ၸႅၵ်ႇၽႄပၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈလိၼ် ၸဝ်ႈၶွင်ၶွမ်ႇပၼီႇ ၽဵဝ်ႈလိူမ်ႈ မိူဝ်ႈပၢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၸုမ်းၶွမ်ႇပၼီႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဢၢပ်ႈလႆႈႁဵတ်းၵိၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၸႅၵ်ႇၶၢႆပၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းႁိူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁဵတ်းၵိၼ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း