တပ်ႉသိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ မီးသုၼ်ႇတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ သင်ဝႃႈၶႄႇပူၼ်ႉပႅၼ်တိုၵ်းယိုဝ်း ထႆႇဝၼ်ႇဢွၼ်တၢင်း

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၼႆႉ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းမိူင်းၶႄႇ ၵႆႉၵႆႉမိၼ်ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႅၼ်လိၼ် ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်ၶႅၼ်ႈၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇထိုင်ၼႂ်းသၢႆၵၢင်ႁၢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ထႆႇဝၼ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း တိူဝ်းလိူဝ်မႃးၵဝ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈထႆႇဝၼ်ႇသေ တေဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈၽၢႆႇၶႄႇတႄႇပူၼ်ႉပႅၼ်ဢွၼ်တၢင်းတႄႉ တေလႆႈသႅဝ်ဢၢႆယၢမ်းဢၢႆၵႂၢၼ်း ၾႆးမႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဝၼ်းသုၵ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇပွမ်းၶႄႇ (2) လမ်းလႄႈ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းၶႄႇ (16) လမ်း မိၼ်ၶၢမ်ႈပၼ်ႇယူႇၼိူဝ်ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်ၶႅၼ်ႈၵၼ်ဝႆႉသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း၊ ဝၼ်းထီႉ 19 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဝၼ်းသဝ်ၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းမိၼ်သိုၵ်းၶႄႇ (19) လမ်း မိၼ်ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇယဝ်ႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇမိၼ်ၼိူဝ်ၼႃႈၵၢင်ႁၢဝ်သၢႆႁိူဝ်းမိၼ် မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈငဝ်းလၢႆးထႆႇဝၼ်ႇ ဢမ်ႇပေႃးၸၢင်ႈတူင်ႉတူဝ် ယွၼ်ႉဝႃႈၶႄႇ ဢဝ်ၵူႈလွၵ်းလၢႆး လွၵ်ႇငိုတ်ႈတေႃႇထႆႇဝၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉၵေႃႈ ၶႄႇယၢမ်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႆႉဝႃႈ သင်ဝႃႈၶႄႇၶႂ်ႈလႆႈထႆႇဝၼ်ႇၼႆ ၵႂႃႇတိုၵ်းဢဝ် ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉၼႆယူႇ။

တပ်ႉသိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ မီးသုၼ်ႇတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ သင်ဝႃႈၶႄႇပူၼ်ႉပႅၼ်တိုၵ်းယိုဝ်း ထႆႇဝၼ်ႇဢွၼ်တၢင်း
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ − ၵၢၼ်ၽိုၵ်းသိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇ Han Kuang

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Focus Taiwan ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ (ၽၢႆႇသိုၵ်း) မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇသင်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းဝႆႉ ႁႂ်ႈတူဝ်ႈတၼ်းသေ ပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ဢိၵ်ႇတင်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပႃး လၢႆးၵႅတ်ႇၶႄသၢႆၵၢင်ႁၢဝ်ဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶႄႇ ယွၼ်ႉသင်လႄႈမိၼ်ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်လႅၼ်လိၼ်မႃးၼၼ်ႉသေတႃႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ထႆႇဝၼ်ႇဢမ်ႇၶႂ်ႈပဵၼ်ၵေႃႉပိုတ်းယိုဝ်းဢွၼ်တၢင်းလႄႈ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ဝူၼ်ႉဝႃႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈၶႄႇၶဝ် မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈလိၼ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းထႆႇဝၼ်ႇသေတႃႉ ၽၢႆႇၶႄႇတိုၼ်းတေဢမ်ႇမီးဝၼ်းပိုတ်းယိုဝ်းႁႂ်ႈတႅၵ်ႇပဵၼ်ၾႆး ဢွၼ် တၢင်း ၶႄႇၶဝ်တင်ႈၸႂ်ၶႂ်ႈမိပ်ႇငႅၼ်းလႄႈ ၶႂ်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် သႄႇယူင်းတေႃးသ တပ်ႉသိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ မီးသုၼ်ႇတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ သင်ဝႃႈၶႄႇပူၼ်ႉပႅၼ်တိုၵ်းယိုဝ်း ထႆႇဝၼ်ႇဢွၼ်တၢင်း
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ− ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ သၢႆဢိၼ်းဝၼ် (ၵေႃႉၵၢင်)၊ ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (သၢႆႉ)

တပ်ႉသိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇၵေႃႈလၢတ်ႈဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈ − ထႆႇဝၼ်ႇတေဢမ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းဢွၼ်တၢင်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးၶႄႇတႄႇမိူဝ်ႈလႂ်တႄႉ တပ်ႉသိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇၵေႃႈ မီးသုၼ်ႇႁႄႉၵင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇဝႆႉတဵမ်ထူၼ်ႈဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14−18 September 2020 ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈပီႊ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းသိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Han Kuang လႄႈ ၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇသိုၵ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (5) ဝၼ်းတဵမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ ဢမ်ႇပႆႇမီးမၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းလႆႈႁႂ်ႈပေႃးမႅၼ်ႈယမ်ပဝ်ႉမၢႆၵမ်းသိုဝ်ႈ (Long-range precision missiles) ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေႁႄႉၵင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇလႆႈၼႆယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်ၽိုၵ်းသိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Han Kuang ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၽိုၵ်းသိုၵ်း ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇသေ ၼိုင်ႈပီႊၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းသွင်ပွၵ်ႈ၊ ၼႂ်းၵၢၼ်ၽိုၵ်းသိုၵ်းၼၼ်ႉ လိူဝ်သေၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈယဝ်ႉယင်းမီးပႃး ၵၢၼ်ၽိုၵ်းသိုၵ်း လူၺ်ႈလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇပႃးဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇလႅင်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼၼ်ႉ ၽွင်းယၢမ်းမီးၵၢၼ်ၽိုၵ်းသိုၵ်းတီႈထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းသေ သူင်ႇၵႂႃႇၸူးမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီႊ 2003 ပူၼ်ႉမႃး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ဢမ်ႇလႆႈသူင်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းမိူၼ်ၵူႈပီႊၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ မီးသုၼ်ႇတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ သင်ဝႃႈၶႄႇပူၼ်ႉပႅၼ်တိုၵ်းယိုဝ်း ထႆႇဝၼ်ႇဢွၼ်တၢင်း
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ− တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇဢမ်ႇလႆႈသူင်ႇၸုမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးသေတႃႉ ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းၽိုၵ်းသိုၵ်းၸိူင်ႉၼႆ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 18 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶိတ်ႉထ် ၶရၢတ်ႉထ် (Keith Krach) ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇတီႈမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇယူႇ၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႄႇဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်တေႃႇ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶႄႇမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉယူႇ တႃႇသေႇဝႃႈ ထႆႇဝၼ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ယူႇတႂ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈ မိူင်းၶႄႇၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶိတ်ႉထ်ၶရၢတ်ႉထ် (Keith Krach) ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ သၢႆဢိၼ်းဝၼ် (Tsai Ing-wen) သေ ပိူင်လူင်မၼ်းသွင်ၽၢႆႇ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လွင်ႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ−ထႆႇဝၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵေႃႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်း ၶႄႇဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇတီႈမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇပူၼ်ႉပႅၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းမိူင်းပိူၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း