တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း လႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 11 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း/တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU/KNLA) ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵေႃးၵရဵၵ်ႉ မိူင်းယၢင်းသေ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉၸုမ်း (6) တပ်ႉၵွင် (18) ႁူမ်ႈတုမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း/တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU/KNLA) ၽၢႆႇဢွၵ်ႈဝဵင်းၵေႃးၵရဵၵ်ႉၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း 15 မိၼိတ်ႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼွႆႉ ဢၼ်ယၢၼ် ဝဵင်းၵေႃးၵရဵၵ်ႉ မွၵ်ႈၼိုင်ႈလၵ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇၵၼ်ပႃးလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ လႆႈပၢႆႈႁႃဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်လွတ်ႈၽေးမၢၵ်ႇလူင် မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇသေ လွင်ႈလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းသိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇတႄႉၵေႃႈ ပႆႇမီးၽႂ်ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈၼႆ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းယိုဝ်းဝႆႉၽၢႆႇလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း NCA သေ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ KNU တင်းၼမ်တင်းလၢႆယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း