တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီႊ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ ၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉ တိုဝ်းပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ၊ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ႁူမ်ႈပႃးတင်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ ၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။ လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵေႃႈ ထုၵ်ႇတတ်းၶၢတ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူၼ်ၵၼ်။

တွၵ်ႇတိူဝ်ႇမဵဝ်းၺုၼ်ႉ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းတႄႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ လႄႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉယဝ်ႉ၊ သမ်ႉထႅင်ႈၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းမိူင်းယၢင်း ဢူးတွင်းထေး၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း၊ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း တိူင်း၊ ဢူးႁၼ်ႇတႃႇမိၼ်ႉ လႄႈ ဢူးတဵင်းလုၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်ႇမတီႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇၼုၵ်ႉယုင်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉယဝ်ႉ မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တွၵ်ႇတိူဝ်ႇမဵဝ်းၺုၼ်ႉ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ လႄႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းတႄႉ ၶဝ်တေဢဝ်လွင်ႈတၢင်း သဵၼ်ႈမၢႆၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 သေ တီႉၺွပ်းၵူၺ်း၊ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ မီးသုၼ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ၵေႃႈႁဵတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ၊ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင်တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢူးၽဵဝ်းမိၼ်းတဵင်း၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင်တိူင်းမၢၼ်းတလေး တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၸေႃႇမျိၼ်ႉမွင်ႇ၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင်တိူင်းမၵူၺ်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇဢွင်ႇမူဝ်းၺူဝ်ႇ၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းယၢင်း ၼၢင်းၶိၼ်ႇထူၺ်းမျိၼ်ႉ၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းရၶႅင်ႇ ဢူးၺီႇပူႉ၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းမွၼ်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇဢေးၸၼ်ႇ၊ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၽႅၼ်ၵၢၼ် လႄႈ ၽၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း မိူင်းယၢင်းလႅင် ဢူးမေႃႇ၊ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၽႅၼ်ၵၢၼ် လႄႈ ၽၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်းမိူင်းတႆး လုင်းၸူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ၊ ဢူးၺၢၼ်ႇဝိၼ်း ၽူႈတၢင်ၼႃႈသုၼ်ႇတူဝ်ႇ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ၊ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇတိၼ်ႇမဵဝ်းဝိၼ်း၊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇၼုၵ်ႉယုင်း ဢူးႁၼ်ႇတႃႇမိၼ်ႉ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢူးၺုၼ်ႉဝေႇ၊ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃး ၶိၼ်ႇၸေႃးဝေႇ၊ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃး တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ မဵဝ်းဢွင်ႇ၊ ဢူးတွင်းထေး မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ ၸၢႆးယု မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ မိၼ်းထိၼ်ႇၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇၵျီး (ၽၢႆႇပၢႆးမွၼ်းၸိူင်း)၊ မိၼ်းတူၺ်းတိတ်ႉ (ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း)၊ ဢူးၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇၵျီး (ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပႃႇတီႇၵူၼ်းမိူင်း) ၊ မိၼ်းၵူဝ်ႇၼႅင်ႇ လႄႈ မျႃႉဢေး (ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်ႉၸွမ် 88) ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ မွင်ႇတႃႇၶျူဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ယွၼ်ႉၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင် တူဝ်ဝႆႉၼႆလႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်(ၵဝ်ႇ) မျိၼ်ႉသူၺ်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ်ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၶိုၼ်းဢဝ်ပုၼ်ၽွၼ်းပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း