တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵလေး ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈပၢႆႈၽေး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 September 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄႇၵူၼ်းမိူင်း (PDF) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈယေႇသျိၼ်ႇ လႄႈ ဢိၼ်းၵျွၼ်းပွတ်းၸၢၼ်း ဝဵင်းၵလေး တိူင်းၸႄႈၵႅင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး ပၢႆႈႁႃဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ဝႃႈ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈလူင်သေ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉပႃးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး သေ ပၢႆႈၵႂႃႇႁႃဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Credit : photo owners
Credit : photo owners

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 September 2021 ၼႆႉၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းယူႇလႄႈ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉပႃးမၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းၸွႆႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽၢႆႇတပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၵလေး မၢတ်ႇၸဵပ်းယူႇ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇ PDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသေ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းၵလေး လႄႈ ၵၼ်ႉၵေႃႇၼၼ်ႉ ၽႂ်ယႃႇပေၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇမႃးလႃးလႃး ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း