တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၽွမ်ႉ လွင်ႈတေဝႆႉ ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈတပ်ႉ

မိူဝ်ႈပႆႇႁိုင်သင်ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD လၢတ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း ပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ဢၼ် ၸတ်းႁဵတ်းဝၢႆးသေ ပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇ NLD ယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ဝႆႉႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းတပ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈသေ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈလႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင် ၸႂ် ဝႆႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈတပ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း လႄႈ တႃႇတေၵႂႃႇပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈတပ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇၽွမ်ႉ လွင်ႈတေဝႆႉႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈတပ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇၵေႃႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ လွင်ႈတႃႇတေဝႆႉ ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈတပ်ႉၼႆႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တႅၼ်းၽွင်းၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႅင်ႈလႅင်း မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်တႄႉတႄႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ၼၼ်ႉ ႁူင်းတွတ်ႈမႄး ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ပႄႉတင်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈတႃႇတေဝႆႉ ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈတပ်ႉ ဢမ်ႇဝႆႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလႆႈတႅပ်းတတ်း ၊ ၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်တႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈၵေႃႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ လွင်ႈႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်မီးၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေ ဝႆႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈတပ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၸတ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ငၢၼ်းလူင် ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၵေႃႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေလႆႈႁဵတ်း ၼႆယဝ်။

ၶေႃႈမုၼ်း-BBC
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း