တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပၵ်းတပ်ႉယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး

ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုၼ်ႈၸူးလုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် MNDAA ၊ TNLA ၊ AA ၊ KIA မိူဝ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈပၢင်ပွႆး ဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈတဵမ် 30 ပီႊ ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) မိူင်းလႃး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ရၶႅင်ႇ AA ၼႆႉ ပၵ်းတပ်ႉယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်း AA တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၺူဝ်ႇထုၼ်းဢွင်ႇတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ သၢၼ်ၶတ်းဢမ်ႇၽွမ်ႉ လႆႈ ၊ ၸုမ်းသိုၵ်း AA ၸုမ်းလဵဝ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၽွမ်ႉလႆႈလႄႈ မိူဝ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ လွင်ႈတမ်းဝၢင်းတပ်ႉသိုၵ်း AA ၼႆႉ ၶိုၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း ၸင်ႇၶိုၼ်းယိုၼ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ဢၼ်ၶဝ် 4 ၸုမ်း လႆႈၸႂ်ၼၼ်ႉၵႂႃႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ပၢင်တိုၵ်းတေလူတ်းယွမ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 August 2019 ၵေႃႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 16-17 September 2019 တေၶိုၼ်းႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၵေႃႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ယဝ်ႉ လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် MNDAA ၊ TNLA ၊ AA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေၵိုတ်းလွင်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းသေ တေၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ႁႄႉၵင်ႈၵႂႃႇၵူၺ်း ၼႆသေတႃႉ လူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မူႇၸေႊ-လႃႈသဵဝ်ႈ-ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇ ထုၵ်ႇ ၾႆးၽဝ်ယူႇ တိၵ်းတိၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း