တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင် ႁူမ်ႈပွင်းၵၼ်သေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် (KNDF) လၢတ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင်ႁူမ်ႈပွင်းၵၼ်သေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႃႈႁဵင်ပၢႆၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းဝႆႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 28 – 29 August 2021 ၼႆႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် (KNDF) ႁူမ်ႈပွင်းတင်း တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင် (KA) လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵၼ်ၼႃး လႄႈ ဝၢၼ်ႈတေႃးတႁေး ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇတီးလူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈတေႃးတႁေး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 29 August 2021 ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 17:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽၢႆႇ KNDF လၢတ်ႈဝႃႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ ၵွင်ႈ 3 လဝ်း ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ လႄႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းၼမ်သေ  ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉသူမ်းၵႂႃႇမွၵ်ႈ 10 လင် ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉၵေႃႈ လႆႈငိူင်ႉပၢႆႈဝႆႉဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း မိူင်းယၢင်းလႅင်ၵေႃႈၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႃႈႁဵင်ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇယူႇဝႆႉၼႂ်းထိူၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ၊ တီႇမေႃးသူဝ်ႇ၊ ပေႃႇလၶႄး ၊ ၽရူႇသူဝ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ႁူမ်ႈပႃး ဝဵင်းၽၢႆႇၶုၼ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင် ႁူမ်ႈပွင်းၵၼ်သေ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉယူႇ ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၼႆသေ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းထီႉ 24 August 2021 ၼၼ်ႉမႃး တီႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယၢမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း 20:00 မူင်း ထိုင် ၵၢင်ၼႂ် 04:00 မူင်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းပၢႆး၊ လွႆၵေႃႇ လႄႈ တီႇမေႃးသူဝ်ႇ လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ် လႆႈလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႇသေ ထုၵ်ႇၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁၢႆႉၽျႅၵ်ႈယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶိုၼ်းယိပ်းၵမ်ဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင် ၼင်ႇယိုၼ်းထိုင်လႆႈသေ တေႇဢဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈႁႃႈ (May 2021) ၼၼ်ႉမႃး တိုၵ်းတေႃးတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၼ်ႉတေႃႇယၢမ်းလဵဝ်။ ယွၼ်ႉသွင်ၽၢႆႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မွၵ်ႈၼိုင်ႈသႅၼ်ၼႆႉ လႆႈပွႆႇၽႃႈႁိူၼ်းယေးသေ ပၢႆႇႁႃဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေးဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း